prispevek na peci
PéčeÚřady

Máte nárok na příspěvek na péči?

Pokud zvažujete žádost o příspěvek na péči, hned na začátku je dobré si uvědomit, že příspěvek náleží tomu, kdo péči potřebuje – tedy tomu, o koho je pečováno. Od jeho potřeb, míry samostatnosti a zdravotního stavu se pak odvíjí vše ostatní, včetně konkrétní výše finančního příspěvku.

Sociální šetření a příspěvek na péči

Pro posuzování nároku na příspěvek na péči se hodnotí takzvaný „stupeň závislosti“ žadatele, jinak řečeno schopnost člověka zvládat základní životní potřeby. To, zda je člověk schopen nějakou činnost dělat, se posuzuje jak na základě jeho fyzické síly a schopností, tak podle jeho duševního stavu, funkcí jeho smyslů jako je sluch a zrak, či jemné a hrubé motoriky. Posuzuje se také, zda je člověk schopen dělat tyto činnosti pravidelně či opakovaně, zda je schopen takovou potřebu rozpoznat, provést a případně i zkontrolovat.

Toto posouzení provádí sociální pracovník vyslaný Úřadem práce, u kterého o příspěvek na péči žádáte. Sociální pracovník provede v přirozeném prostředí žadatele, tedy obvykle u vás doma, takzvané sociální šetření, o kterém vyplní písemný záznam. Pokud jej požádáte, tento záznam vám ukáže.

Základní životní potřeby

Co jsou základní životní potřeby? Jak se posuzují? Jak je na tom ten, o koho pečuji? S odpovědí vám pomůže následující zjednodušený dotazník:

  1. Mobilita – jinak také pohyblivost

Posuzují se například tyto aktivity: jak je člověk schopen zvládat vstávání, usedání, chůzi krok za krokem alespoň do vzdálenosti 200 metrů (připouští se možnost zastavení a odpočinku), chůzi po nerovném povrchu (schody, obrubník, dlažební kostky) atp.

Pokud váš blízký nezvládá alespoň jednu aktivitu, která je nezbytná pro vykonávání této životní potřeby, započítejte si 1 bod.

  1. Orientace

Zjednodušeně řečeno – posuzuje se, zda je člověk schopen rozpoznat kdo je, kde je a v jakém čase se nachází.

Pokud váš blízký nezvládá alespoň jednu aktivitu, která je nezbytná pro vykonávání této životní potřeby, započítejte si 1 bod.

  1. Komunikace

Tuto životní potřebu člověk zvládá, pokud je schopen dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou. Hodnotí se také schopnost porozumět obrazovým a zvukovým signálům (obrázek označující WC, panáček na přechodu pro chodce, troubení auta atp.)

Pokud váš blízký nezvládá alespoň jednu aktivitu, která je nezbytná pro vykonávání této životní potřeby, započítejte si 1 bod.

  1. Stravování

V případě stravování se zkoumají tyto aktivity: zda je člověk schopný samostatně si hotové jídlo nandat, naporcovat, najíst se a napít, ale také například dodržovat vhodnou dietu.

Pokud váš blízký nezvládá alespoň jednu aktivitu, která je nezbytná pro vykonávání této životní potřeby, započítejte si 1 bod.

  1. Oblékání a obouvání

Tuto životní potřebu zvládá ten, kdo je schopen vybrat si vhodné oblečení a obutí, obléknout se a obout se, svlékat se a zouvat se. Například pokud je potřeba obléci si kalhoty, musí být člověk schopen opřít se a nadzvednout dolní končetiny, nebo alespoň hýždě.

Pokud váš blízký nezvládá alespoň jednu aktivitu, která je nezbytná pro vykonávání této životní potřeby, započítejte si 1 bod.

  1. Tělesná hygiena

Hodnotí se, zda je člověk schopen umývat a osušit si obličej, ruce a celé tělo, česat se či pečovat o ústní hygienu.

Pokud váš blízký nezvládá alespoň jednu aktivitu, která je nezbytná pro vykonávání této životní potřeby, započítejte si 1 bod.

  1. Výkon fyziologické potřeby

Hodnotí se, zda je člověk schopen včas použít WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky. Nehodnotí se schopnost chůze, ale schopnost opřít se o nohy a přemístit se na WC. Občasná selhání, která lze řešit například inkontinenčními pomůckami, nejsou rozhodující.

Pokud váš blízký nezvládá alespoň jednu aktivitu, která je nezbytná pro vykonávání této životní potřeby, započítejte si 1 bod.

  1. Péče o zdraví

Tato potřeba se hodnotí z hlediska zdravotního postižení a dodržování léčebného režimu stanoveného ošetřujícím lékařem, zejména schopnosti užívat léky případně vhodné ošetřovatelské pomůcky.

Pokud váš blízký nezvládá alespoň jednu aktivitu, která je nezbytná pro vykonávání této životní potřeby, započítejte si 1 bod.

  1. Osobní aktivity

Hodnotí se, zda je člověk schopen navazovat osobní vztahy s blízkými osobami, stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku či vyřizovat si vlastní záležitosti.

Pokud váš blízký nezvládá alespoň jednu aktivitu, která je nezbytná pro vykonávání této životní potřeby, započítejte si 1 bod.

  1. Péče o domácnost

V tomto případě se hodnotí schopnost nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty, ovládat běžné domácí spotřebiče, obsluhovat topení či udržovat pořádek v domácnosti.

Pokud váš blízký nezvládá alespoň jednu aktivitu, která je nezbytná pro vykonávání této životní potřeby, započítejte si 1 bod.

Poznámka: Hodnocení podle tohoto dotazníku je pouze orientační!

Podrobnosti k hodnocení zvládání základních životních potřeb naleznete zejména v Příloze č.1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.: Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby. Radu a pomoc vám také poskytnou sociální pracovníci, neváhejte se zeptat!

Stupně závislosti a výše příspěvku na péči

Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. Stupeň závislosti se odvíjí od počtu životních potřeb, při kterých potřebuje žadatel pomoc nebo dohled.

 Dospělí nad 18 let věku:
stupeň závislosti počet nezvládnutých životních potřeb (počet bodů z našeho dotazníku) měsíční výše příspěvku na péči
I. 3 až 4 potřeby (body) 800,- Kč
II. 5 až 6 potřeb (bodů) 4.000,- Kč
III. 7 až 8 potřeb (bodů) 8.000,- Kč
IV. 9 až 10 potřeb(bodů) 12.000,- Kč

Jak se liší posouzení pro děti do 18 let?

Posuzování žádosti o příspěvek na péči je u hendikepovaných dětí zaměřeno na porovnání rozsahu a náročnosti péče, kterou dítě potřebuje, ve srovnání s péčí o stejně staré dítě bez zdravotního postižení. Kritéria pro hodnocení jsou podobná jako u dospělých, s výjimkou zvládání životní potřeby péče o domácnost.

 Děti do 18 let věku:
stupeň závislosti počet nezvládnutých životních potřeb (počet bodů z našeho dotazníku) měsíční výše příspěvku na péči
I. 3 potřeby (body) 3.000,- Kč
II. 4 až 5 potřeb (bodů) 6.000,- Kč
III. 6 až 7 potřeb (bodů) 9.000,- Kč
IV. 8 až 9 potřeb (bodů) 12.000,- Kč

Aktuálně: Od poloviny roku 2016 se přepokládá zvýšení příspěvku na péči o 10 %

O aktuální výši příspěvku na péči a podmínkách jeho čerpání se vždy informujte na příslušné pobočce Úřadu práce, u sociálních pracovníků nebo na www.mpsv.cz.

18.3.2016 | Daniela Lidinská

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme