Praktické rady pro péči o blízkého člověka

Praktické rady pro péči o sebe

Péče doma

Ať už budete pečovat o sebe nebo svého blízkého, zjistěte si maximum informací o příslušném zdravotním problému. Zeptejte se ošetřujícího lékaře na vše, co vás zajímá. S lékařem si ujasněte, jaká je očekávaná délka péče a co bude pravděpodobně obnášet.

V případě péče o blízkého člověka můžete využít krátkodobě ošetřovné, které se poskytuje z dávek nemocenského pojištění.

Berete-li si blízkého domů mimo jeho bydliště, doposud s vámi nebydlel a je příjemcem nějakého důchodu, je dobré přehlásit na České správě sociálního zabezpečení jeho adresu, najít pro něj nového praktického lékaře a zařídit přeposlání dokumentace od dosavadního praktického lékaře.

V domácím prostředí můžete využít jak zdravotní, tak sociální péči.

Domácí zdravotní péči může vám i vašemu blízkému předepsat buď lékař propouštějící z nemocnice, nebo příslušný praktický lékař.
Důvodem k předepsání domácí zdravotní péče je zejména stav, kdy pacient není schopen ze zdravotních důvodů docházet k lékaři, je nutné sledování jeho zdravotního stavu nebo potřebuje další odbornou péči (například převazy ran, aplikace injekcí, rehabilitace).
Domácí zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou, maximální frekvence je 3krát jedna hodina denně. V případě potřeby lze po dohodě s lékařem péči rozšířit. Budete-li například chtít, aby sestra docházela častěji, je nutné si za tyto služby připlatit. Péče může být využívána i bez předpisu lékaře, v tomto případě si ji však pacient plně hradí z vlastních finančních prostředků.

Domácí sociální péče se na rozdíl od zdravotní poskytuje vždy za úhradu. Můžete si zajistit pomoc pečovatelských služeb například při osobní hygieně či úklidu, ale mohou vám také pomoci pro vás nebo vašeho blízkého zajistit obědy, pedikúru a podobné služby. Existují také asistenční služby, kdy asistentka může vám nebo vašemu blízkému třeba předčítat, nakupovat, vyřizovat úřední věci nebo ho doprovázet na procházce…
Informace o nabídce sociálních služeb získáte na obecním úřadě nebo sociálním odboru města. Poradit vám může také sociální pracovnice na úřadech práce a u všech poskytovatelů sociálních služeb.

Vhodné pomůcky při krátkodobé péči

Kompenzační a rehabilitační pomůcky pomáhají nahradit tělesné funkce, které v důsledku úrazu nebo nemoci nefungují zcela optimálně.
Cílem je dosáhnout co možná největšího komfortu osoby, o kterou pečujete, aby s pomůckami co nejlépe zvládala stejné denní úkony jako dříve.

Sortiment pomůcek je určen především pro osoby s omezenými možnostmi pohybu, vozíčkáře či pro pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko. Mezi kompenzační pomůcky patří například pečovatelská lůžka, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, chodítka, toaletní a koupelnové pomůcky, elektrické skútry, hole nebo berle.

Při péči je vhodné upravit domácí prostředí, ve kterém budete péči zajišťovat, a využít např. možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Věci, které usnadní péči a zlepší kvalitu života vám nebo vašemu blízkému, o kterého pečujete, mohou být například:

Správné vybavení domácího prostředí může:

Úhrada zdravotní pomůcky zdravotní pojišťovnou

Proplacení již pořízené pomůcky pojišťovnou není možné. Pojišťovna může poskytnutou zdravotní péči (včetně zdravotnických prostředků) platit pouze smluvním zařízením k tomu určeným, nikoliv přímo pacientovi.

Pacient musí dostat od lékaře – v případě, kdy ten usoudí, že danou zdravotní pomůcku pacient potřebuje – příslušnou žádanku / poukaz.

Plná nebo částečná úhrada podle typu pomůcky by pak byla proplacena výdejně zdravotnických potřeb.

Výše úhrady pojišťovnou je pro zdravotnické prostředky stanovena zákonem. Zdravotnické prostředky jsou ale volně obchodovatelné, proto jsou ceny na trhu určovány především nabídkou a poptávkou, jako je tomu u jakéhokoliv jiného druhu zboží. Cena, za kterou může klient zdravotnický prostředek pořídit, se tak může lišit. Z toho také vyplývá, že i výše doplatku pacienta může být u různých výdejců různá.

Příspěvek od Úřadu práce

Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen k pořízení potřebného vybavení pro těžce postižené osoby. Nárok na tento příspěvek má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým postižením nebo těžkým zrakovým postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (zdravotní stav trvá nebo bude trvat déle než 1 rok), a její zdravotní stav nevylučuje
přiznání tohoto příspěvku.

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku:

I. Zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí
např. dodatečná úprava motorového vozidla, stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, schodolez, stropní zvedací systém, včetně instalace, atd.

II. Zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám
např. kalkulátor s hlasovým výstupem, digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem, vodicí pes, slepecký psací stroj, elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, digitální zvětšovací lupa, atd.

III. Zvláštní pomůcky určené těžce sluchově postiženým osobám

např. signalizace bytového zvonku, signalizace domovního zvonku, včetně instalace, individuální indukční smyčka, elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, signalizace telefonního zvonění, telefonní zesilovač, atd.

Nadace

V případě, že i po využití možností příspěvků od státu a od zdravotní pojišťovny vám stále chybí peníze na pomůcku, zkuste se obrátit se žádostí na některou z nadací. Žádost by měla obsahovat vaše základní údaje, stručný popis vaší životní situace, zdravotního stavu, na co příspěvek žádáte a co vám případný příspěvek od nadace pomůže ve vašem životě vyřešit či zlepšit. Je dobré přiložit fotokopii průkazu osoby se zdravotním postižením.

Sponzoři

Jestliže neuspějete u nadací nebo vám i po poskytnutí příspěvku od nadace stále chybí finance na úhradu celé ceny pomůcky, můžete zkusit hledat sponzora mezi podnikateli a firmami, případně mezi vašimi příbuznými či známými.

Lékařská péče při déletrvajícím pobytu mimo domov

Pokud o vás pečují příbuzní nebo jste během léta na chalupě, můžete navštěvovat i jiného než vašeho praktického lékaře. V případě potřeby se nabízejí dvě možnosti:

Asistenční a pečovatelská služba

Pokud potřebujete vy nebo váš blízký pomoc jiné osoby, můžete využít asistenční a pečovatelskou službu.
Asistenční a pečovatelská služba jsou za úhradu a její výši stanoví vyhláška MPSV (více se dozvíte také v sekci Platby za péči).

Informace o poskytovatelích těchto služeb v místě vašeho bydliště včetně aktuálních cen, se nejlépe dozvíte na obecním nebo městském úřadě na odboru sociálních služeb. Základní informace o nabízených službách naleznete v Katalogu sociálních služeb.

Nejčastěji využívanou službou je dovoz nebo donáška jídla, ale můžete využít celou škálu dalších možností, včetně například úklidu vaší domácnosti.
Jaké služby využíváte, je jen na vás, je to vždy výsledek vaší dohody s poskytovatelem služeb a je vždy ošetřen ve smlouvě, kterou společně podepisujete. Pozornost věnujte i podmínkám, za jakých je služba poskytována a které má každý poskytovatel zpracované ve svých vnitřních předpisech.
Vámi vybraný poskytovatel by vás neměl odmítnout, případně vám může doporučit jiného vhodného poskytovatele.
Některé pečovatelské agentury nabízejí k zapůjčení také kompenzační pomůcky.

Pečovatelská služba

Služba pomáhá lidem zvládnout běžné každodenní činnosti související s péčí o sebe nebo o svou domácnost (může pomoci např. s koupáním, se zajištěním jídla, se zajištěním domácnosti, apod.). Cílem služby je pomoci lidem v tom, co sami nezvládnou tak, aby mohli zůstat doma a žít tak, jako dosud.

Asistenční služba (osobní asistence)

Osobní asistence funguje podobně jako pečovatelská služba (také pomáhá člověku v oblasti osobní péče, vedení domácnosti, apod.), ale je poskytována bez časového omezení a také běžně i mimo domov v prostředí, kde se člověk pohybuje, žije, pracuje, vzdělává se apod. Osobní asistence pomáhá člověku v tom, co sám nezvládne, a jejím cílem je podpořit člověka, aby mohl žít co nejvíce samostatně a tak, jak je zvyklý.

Domy s pečovatelskou službou

V domech s pečovatelskou službou jsou pronajímány malometrážní byty a je zajištěno pravidelné docházení pracovníků pečovatelské služby. Jedná se o byty ve vlastnictví obce, o nichž také sama obec rozhoduje. To znamená, že přiděluje tyto byty na základě předem stanovených kritérií jednotlivým žadatelům, s nimiž pak uzavírá běžnou nájemní smlouvu. Nejedná se o sociální službu.

Typickým klientem je člověk, který potřebuje občasnou pomoc a péči jiné osoby, ale je stále schopen žít samostatně.

V bytech bývá k dispozici základní vybavení (například kuchyňská linka), ale klient si je obvykle zařizuje vlastním nábytkem.

V domech také často bývá zajištěna služba pečovatelky a jsou dostupné i další služby jako zajištění obědů, úklid a pod. Pečovatelská služba je obyvatelům domu s pečovatelskou službou poskytována na základě zvláštní smlouvy a je za ni účtována příslušná úhrada.

Zdroj: foto-Pixabay


Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun
redakce@poradimesi.cz

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky