podpis
Situace

Co jsou tzv. dříve vyslovená přání?

Každý lékařský zákrok musí být prováděn se souhlasem pacienta. V případě, kdy není možné získat souhlas pacienta, zákon pamatuje na institut dříve vysloveného přání. To znamená, že pacient může vyslovit souhlas nebo nesouhlas s lékařským zákrokem v případě, že nastane situace, kdy o sobě pacient nemůže sám rozhodnout, např. vlivem bezvědomí, demence a podobně. V dříve vysloveném přání je uvedena situace a postup lékařů, který si pacient přeje.

Od roku 2001 může každý občan České republiky sepsat dříve vyslovené přání, ve kterém může jasně popsat, co si do budoucna přeje a nepřeje v souvislosti s jeho zdravotním stavem. Pacient se tak může rozhodnout, že si nepřeje např. resuscitaci, dýchání s přístrojem nebo sondy do žaludku. Institut dříve vyslovených přání je pomocí nejen pro pacienty, ale i pro jejich okolí a blízké. Zároveň je i útěchou pro okolí, které ví, co si blízký přeje.

Forma dříve vyslovených přání

Dříve vyslovená přání mají jasné formální náležitosti. Musí být v písemné formě a musí být opatřena úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí je i písemné poučení o důsledcích rozhodnutí pacienta. Zatím není jednotně stanoveno, kde podepsaný dokument bude uchován. Je vhodné se informovat u personálu, aby byla zajištěná včasná informovanost personálu o přání pacienta.

Pacient může dříve vyslovené přání učinit nejen před přijetím do nemocnice, ale i při přijetí a v průběhu hospitalizace. Toto přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace pacienta včetně jeho podpisu, podpisu zdravotnického personálu a svědka. V tomto případě není úřední ověření podpisu pacienta nutné. Dříve vyslovená přání mají neomezenou platnost, platí tedy do doby, dokud je pacient neodvolá.

Kdy není třeba dříve vyslovené přání respektovat?

Dříve vyslovené přání:

  • není třeba respektovat, pokud v době poskytování zdravotních služeb, k nimž se přání pacienta vztahuje, došlo k vývoji, že lze předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím (např. nová metoda léčby, nové léky a podobně),
  • nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti,
  • nelze respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby,
  • nelze respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

Dříve vyslovená přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty s omezenou svéprávností.

Předběžné prohlášení spojené s dříve vysloveným přáním

Někdy je třeba, aby existovala osoba, která se bude domáhat postupu, který si pacient přál, neboť pacient s ohledem na svůj zdravotní stav se nemůže domáhat svých přání. Proto se doporučuje spojit dříve vyslovené přání s předběžným prohlášením. Zákon říká, že v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat může člověk projevit vůli, aby byly jeho záležitosti spravovány určitým způsobem, nebo aby je spravovala určitá osoba, nebo aby se určitá osoba stala jeho opatrovníkem. Předběžné prohlášení může být sepsáno formou veřejné listiny nebo musí být podepsáno dvěma svědky. Pokud je dříve vyslovené přání a předběžné prohlášení spojené do jedné listiny a nejedná se o veřejnou listinu, musí dokument obsahovat výše uvedené náležitosti a ověřený podpis pacienta a dvou svědků. Zvolená osoba, která bude pacienta zastupovat, musí být seznámena s obsahem dříve vysloveného přání a osoba by měla mít oprávnění vyžádat si informace o zdravotním stavu pacienta, nahlížet do zdravotnické dokumentace a vyslovit za pacienta souhlas či nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb, tzv. zástupný souhlas. Tato osoba se může domáhat respektování přání pacienta.

Více informací naleznete zde.

Dříve vyslovené přání umožňuje pacientovi vyjádřit se k léčbě a postupu lékařů v případě, že tato situace nastane. Přání se ovšem těžko prosazuje v situaci, kdy dojde ke ztrátě schopnosti člověka svůj názor vyjádřit.

Zdroj: foto-pixabay

24.9.2018 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky