závěť
Situace

Dědické řízení: co dělat po úmrtí blízkého?

Úmrtí partnera nebo blízkého člena rodiny je jednou z nejtěžších životních událostí. V souvislosti s úmrtím je zahájeno dědické řízení. Dědické řízení probíhá vždy, a to i v případě, že zemřelý nic nevlastnil. Přečtěte si, co byste určitě měli vědět.

Úmrtí je nahlášeno matričnímu úřadu v obci, kde zesnulý bydlel. Matrika předá zprávu soudu, který stanoví notáře. Matrika rovněž předá informace zdravotní pojišťovně zesnulého a České správě sociálního zabezpečení. Zastaví se výplata důchodu a dalších dávek. Na Okresní správu sociálního zabezpečení se můžete obrátit v souvislosti s vyplácením pozůstalostních důchodů. Instituce jako je banka, dodavatel energií nebo mobilní operátor musí pozůstalý kontaktovat sám. Smlouva s dodavatelem energie obvykle zaniká úmrtím odběratele. Je tedy nutné přepsat odběrní místo na jiného odběratele. Dodavateli energii stačí předložit úmrtí list. Obdobně to platí i u mobilních operátorů. V případě ukončení smlouvy z důvodu úmrtí si operátoři neúčtují poplatek za předčasné ukončení smlouvy.

Po řádném rozloučení se zesnulým nastává dědické řízení u notáře. Toho si sami vybrat nemůžete, neboť ho určuje soud na základě obdržení úmrtního listu od matriky. Notář obvykle osloví vypravitele pohřbu, neboť je předpokladem, že právě tato osoba měla zemřelému nejblíže. Může to však být i jiná osoba blízká zemřelému. Od vypravitele pohřbu či blízké osoby notář zjišťuje okruhy dědiců, tedy manžela/manželku, děti a další příbuzné. Notář může využít také informace z centrální evidence obyvatel. Notáře, kterému bylo dědické řízení přiděleno, můžete nalézt v rozvrhu řízení o pozůstalostech na internetových stránkách Notářské komory. Notář může blízkou osobu stanovit správcem pozůstalosti. To je nutné např. v případě jednání s bankou.

Předložte seznam majetku

Notář u vypravitele pohřbu zjišťuje, jaký je rozsah zanechaného majetku a zda zemřelý zanechal závěť. I když nikdo z rodiny o závěti neví, notář si vždy ověří v evidenci pořízení pro případ smrti, zda je tam evidovaná závěť zemřelého. Mohou zde být i evidovány např. listiny o vydědění nebo dědické smlouvy. Notář může provést šetření i v katastru nemovitostí, v obchodním rejstříku nebo v centrálním depozitáři cenných papírů.

Zákon ukládá dědicům povinnost sdělit údaje o majetku zemřelého. Vypravitel pohřbu či někdo z příbuzných by notáři měl předložit doklady majetku. Obvykle se jedná o kupní smlouvy, výpisy z účtu nebo z vkladní knížky, technický průkaz k autu a další dokumenty, ze kterých lze odvodit rozsah majetku zemřelého.

Zablokování účtu v bance

Bankovní účet funguje i po úmrtí jeho majitele. Úmrtí majitele by měl nahlásit pozůstalý a to předložením úmrtního listu. Úmrtí může oznámit i notář, neboť si žádá o oznámení zůstatku na účtu. Z účtu jsou nadále vypláceny trvalé příkazy, pokud jeho majitel neurčil, že po jeho smrti se v nich pokračovat nemá. Pokud se tak nestalo, trvalé platby může zrušit osoba, která má k účtu dispoziční právo nebo osoba s titulem správce pozůstalosti.

Pokud měl zemřelý sjednané např. životní pojištění, může být vypláceno i po jeho smrti. Záleží, zda je ve smlouvě sjednán trvalý příkaz nebo je tam uvedená zmocněná osoba. Zmocnění nezaniká, pokud to není uvedeno ve smlouvě.

Ve společné domácnosti je vhodné mít alespoň dva bankovní účty vedené na jméno každého z manželů. V případě úmrtí bankovní účet automaticky spadá do pozůstalosti a druhý manžel by se tak ocitl bez financí. I když některé banky nabízí účet, který může být veden dvěma majiteli, není zárukou, že v rámci dědického řízení k němu bude mít pozůstalý přístup.

Stanovení hodnoty majetku

Stanovení hodnoty např. movitého majetku se zjišťuje společným prohlášením. Stanovení hodnoty nemovitého majetku může provést např. kvalifikovaná realitní kancelář, která provede expertní odhad ceny obvyklé. Znalecké posudky nejsou nutné.  Stanovení hodnoty nemovitosti není v kompetenci notáře. Pokud se dědici neshodnou na hodnotě majetku, obvykle dochází k nařízení znaleckých posudků. Znalce určí notář.

Závěrečné jednání

Ve chvíli, kdy má notář k dispozici veškeré podklady, nařídí závěrečné jednání. Účastní se ho všichni dědici. Dědici jsou poučeni o právu odmítnutí dědictví. Nejčastěji se jedná o případy, kdy by dědictvím byl dluh. Dědici uzavřenou dědickou dohodu o vypořádání dědictví. Pokud se dohodnou, notář vydá usnesení o schválení dohody. Na základě této dohody se bude pozůstalost mezi dědice rozdělovat. Pokud by se dědici nedohodli, bude vydáno usnesení, podle kterého se dědictví rozdělí dle zákonných podílů mezi jednotlivé dědice.

Platba notáři

Za služby notáře musíte zaplatit. Odměnu notáři stanovuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti a odvíjí se od hodnoty dědictví. Pro zjištění výše odměny můžete využít kalkulačku. Dědická daň se neplatí. Nabyté dědictví je osvobozeno od daně z příjmu.

29.5.2019 | Michaela Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme