Dítě v nemocnice
Situace

S dítětem do nemocnice

Pobyt v nemocnici je pro děti velmi stresující situací. Dítě je v cizím prostředí, spí v cizí posteli, obklopuje ho spousta neznámých lidí a dítě často ani nechápe, proč v nemocnici musí být. Přítomnost rodiče nebo blízké osoby dítěti pomůže překonat strach a zároveň bude dítěti psychickou oporou.

Jak dítě připravit na přijetí do nemocnice?

 • dítě na přijetí připravujte několik dní předem
 • dítě neklamte a říkejte mu jen pravdivé informace
 • pokud s dítětem v nemocnici nebudete, vysvětlete mu, jak dlouho tam bude muset zůstat
 • dítěti objasněte důvod hospitalizace a upozorněte ho, že až z nemocnice odejde, jeho zdravotní problém zmizí
 • dítěti řekněte, co s ním budou dělat a koho bude potkávat
 • dejte dítěti jeho oblíbené hračky
 • před dítětem nedávejte najevo vlastní obavy

Příjem dítěte

Při příjmu dítěte do nemocnice platí obdobná pravidla jako u dospělých. Při kontrole osobních údajů se předkládá průkaz totožnosti zákonného zástupce a průkaz pojištěnce (dítěte). Dále nezapomeňte přinést předoperační vyšetření, výsledky vyšetření od dětského lékaře, očkovací průkaz, případně i školní potřeby. Dítě má právo být hospitalizováno mezi dětmi a nemělo by být přijímáno na oddělení dospělých. Má také právo být hospitalizováno s doprovodem. O přijetí a umístění doprovodu však rozhoduje zdravotnické zařízení (ošetřující lékař dítěte) podle možností daného zařízení. Doprovod nemá nárok na stravu. Pobyt doprovodu dítěte do 6 let hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěno dítě. Pobyt doprovodu dítěte staršího 6 let je hrazen pojišťovnou dítěte pouze se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny. I když jste nebyli přijati s dítětem jako doprovod, máte právo s dítětem mladším 18 let v nemocnici být v souladu s provozním řádem nemocnice (například zůstat do 20:00 a ráno přijít v 7:00). Osoba, která dítě doprovází při hospitalizaci, má nárok na pracovní neschopnost.

I hospitalizované dítě má svá práva

 • Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.
 • Děti v nemocnici mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali.
 • Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.
 • Děti a/nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Mají mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.
 • Děti a/nebo jejich rodiče mají mít právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována.
 • Každé dítě má být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony, podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení.
 • S dětmi se má zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich soukromí.
 • Dětem se má dostávat péče náležitě školeným personálem, který si je plně vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny.
 • Děti mají mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci.
 • O děti má být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.
 • Děti mají být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám a požadavkům a aby zároveň vyhovovalo bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti.
 • Děti mají mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobené jejich věku a zdravotnímu stavu.

Doprovod dítěte si svůj pobyt vždy hradí. Ceny se pohybují okolo 170 Kč za den. Pokud budete mít zájem o stravu, ceny se pohybují okolo 300 Kč. Ubytování je zpravidla buď přímo na oddělení, nebo na ubytovně. O možnosti ubytování se vždy předem informujte na příslušném oddělení nemocnice.

zdroj: MPSV, foto-Pixabay

4.4.2016 | Michaela Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky