Situace

Kdo je tzv. důvěrník a zmocněnec?

Oběti trestných činů mají v rámci trestního řízení právo využít podporu důvěrníka. Každá oběť trestného činu má ze zákona nárok na doprovázení důvěrníkem v úkonech trestního řízení, např. u výslechu. Zákon navíc rozlišuje zmocněnce. Jak se tyto právní instituty liší?

Kdo může být důvěrník?

Důvěrníkem může být jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která je způsobilá k právním úkonům. Můžete si tedy vybrat kohokoliv. Nemůže se však jednat o osoby, které mají v témže případu v trestním řízení postavení obviněného, obhájce, svědka, znalce nebo tlumočníka. Důvěrník nijak nemůže zasahovat do průběhu řízení a různých úkonů, plní jen roli psychické podpory.

Jak o důvěrníka požádat?

O důvěrníka si oběť musí sama požádat, a to přímo na policii. Oznámení může být učiněno formou písemnou i ústní.

Smí být důvěrník u všech úkonů řízení?

Ano. Důvěrník ale může být z účasti na úkonu vyloučen, a to v případě, pokud by jeho účast narušovala průběh úkonu (např. nevhodné chování) nebo by ohrozila dosažení účelu výkonu. Bude-li důvěrník vyloučen, má oběť právo zvolit si důvěrníka jiného. Důvěrníka mohou mít i děti, ale musí ho zvolit jeho zákonný zástupce.

Kdo je zmocněnec?

Zmocněnec má jiné právní postavení než důvěrník. Zmocněnec vás zastupuje, může za vás podávat policii nebo soudu návrhy, může podávat žádosti nebo opravné prostředky. Zmocněncem obvykle bývá advokát, ale může to být kdokoliv z vašeho okolí. Ovšem tato osoba nesmí mít omezenou způsobilost k právním úkonům. Zmocněnec může být zároveň důvěrníkem.

K čemu důvěrníka nebo zmocněnce potřebujete?

V rámci trestního řízení je důležité si uvědomit, kterou osobu potřebujete. Vyhledáváte-li psychickou a morální podporu, např. kamarádku, využijte důvěrníka. Potřebujete-li aby vás někdo zastupoval, využijte zmocněnce, který může být zároveň důvěrníkem.

Povědomí o možnosti využití důvěrníka je velmi malé. V rámci trestních řízení je využívání toho institutu spíše vzácné. Policisté obětem vždy vysvětlují jejich práva a povinnosti, ale právě ona možnost důvěrníka se ve výčtu práv může ztratit. Možnost využít důvěrníka nebo zmocněnce se řídí zákonem o obětech trestných činů.

Zdroj: foto-pixabay

30.10.2018 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme