násilí na seniorech
Situace

Násilí na seniorech – doma i v sociálních zařízeních

Domácí násilí označuje násilný projev, akt mezi sobě blízkými osobami, které žijí zpravidla ve společné domácnosti. Jedná se o tedy vztah, kdy jedna osoba (násilník) získává nad druhou osobou (obětí) moc a převahu, přičemž intenzita násilí se časem stupňuje. Zásadně k němu dochází v soukromí a je tak velmi obtížné zvenčí rozpoznat, pokud se jeho oběť sama nerozhodne je řešit. Ať už s pomocí policie, ostatních členů rodiny nebo některých organizací, které se na pomoc obětem domácího násilí zaměřují.

Senioři – ohrožený druh

Je pochopitelné, že se vzrůstajícím věkem ubývá lidem fyzických sil, přátel i sociálních kontaktů. Naopak přibývá zdravotních omezení, nemocí často chronického nebo degenerativního charakteru. Staří lidé se dostávají do fáze života, kdy jsou více důvěřiví vůči svému okolí a zároveň na něm i více závislí. A právě tato sociální závislost bývá jejích blízkými často zneužívána. Přitom by se dalo říci, že si budoucí násilníky vychováváme my sami. Až 80 % dětí se doma setkalo s nějakou formou násilí. To se potom promítá do budoucích vzorců jejich chování ve vlastních partnerských vztazích. Násilí na seniorech má ale i další následky, jejich nechuť dále žít, společenskou i osobní pasivitu, úzkostné stavy, poruchy spánku, psychické vyčerpání i celkovou rezignaci.

Fyzické násilí doma

Častou formou domácího násilí je záměrné působení bolesti, facky, bití, škrcení, kopance, tahání za vlasy, cloumání, pálení, ale i vystavování chladu či odpírání jídla (podvýživa).

Sexuální násilí

Jeho projevy jsou domácí znásilňování, nucení k praktikám, se kterými žena nesouhlasí nebo vynucování sexuálního styku.

Psychické, citové a emocionální týrání

Je to chování, které způsobuje duševní utrpení, jakým je: verbální agrese, ponižování, nadávky, zpochybňováním duševního zdraví, ale i kontrola mobilu, osobních @, omezování autonomie, izolace od příbuzných a přátel.  Nepřetržitá kontrola oběti – co dělá, s kým se stýká.

Ekonomický teror

Finanční a materiální zneužívání, odepřen přístup k penězům, zbavení vlastního majetku, nucení k odprodeji, neochota poskytovat peníze na společnou domácnost apod.

Zanedbání péče (o sebe sama)

Jedná se o životní styl, kdy senior nedodržuje základní hygienické a sociální normy. Neschopnost o zvládnutí této situace, apatie, lhostejnost k sobě.

Diogenův syndrom

Tak se nazývá záliba ve špíně, zanedbání zevnějšku, sběr a hromadění odpadu. Často měl senior původně vyšší sociální status i vzdělání, nyní rezignace na hodnoty i hygienu.

Fáze násilí v domácím prostředí

Cyklus násilí v rodinách má zpravidla čtyři fáze. Je to koloběh, který se pravidelně opakuje. Oběť uvěří, že se jedná o exces, souhru náhod a situace se již nebude opakovat. Čím častěji se ale cyklus opakuje, tím silnější je brutalita útoků.

  • stupňování napětí (psychické týrání oběti)
  • násilí (k psychickému týrání se přidává i fyzické násilí)
  • pokání (lítost agresora nad svými činy, prosba o odpuštění)
  • líbánky (pokud oběť odpustí agresorovi, následuje klidné období – naděje)

Fyzické útoky v ústavech a institucích

Mají spíše formu omezování pohybu, jakým je zneužívání kurtování pacientů či zbytečná medikace psychofarmak.

Sexuální násilí v ústavech

Není příliš častým problémem, spíše se jedná o zneužívání a obtěžování ze strany agresivnějších klientů, někdy i pečovatelů.

Psychické a citové týrání v institucích

Hlavním typem psychických ataků seniorů v institucích je omezování jejich soukromí a rozhodovacích kompetencí.

Ekonomický teror v ústavech

Bohužel, velmi častý jev. Vynucení peněz a neoprávněných poplatků, vynucené změny závěti nebo převody majetku na pracovníky instituce.

Zanedbání péče (u institucí)

Jejím projevem je odpírání či selhání pečovatelské péče, která způsobí starému člověku tělesné i duševní obtíže. Nejčastěji se jedná o zanedbání hygieny, péče s následkem proleženin, nevšímavost ke klientům, osamělost.

Prevence násilí

  • posílení postavení seniorů ve společnosti
  • vytváření mezigeneračních programů
  • zapojení seniorů do společenských aktivit (dobrovolnictví)
  • pořádání přednášek na téma násilí na seniorech
  • informování o možnostech obrany (krizové linky, poradny, intervenční centra)
  • realizace kampaní proti násilí

Linka seniorů: 800 200 007

Linka seniorů je anonymní a bezplatná telefonická krizová pomoc pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi. Nabízí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými životními situacemi, poskytuje jim smysluplné kontakty na další služby a instituce.

Kam se v případě násilí obrátit?

Pomoc obětem násilí poskytují intervenční centra. Zjistěte, kde jsou ve vašem kraji nebo městě. O radu se lze obrátit na:

http://www.domaci-nasili.cz/

http://www.domacinasili.cz/

 

Útoky násilí (teroru) jsou opakované a stupňují se. Skoro vždy k nim dochází bez cizích svědků. Ať už probíhají v rodině či ústavech. Tam, v některých případech může jít o záměr vedení instituce a pracovníci jsou jen vykonavatelé. Každý život seniora má hodnotu lidského života s nabytými zkušenostmi, poznáním, rozhledem, vzpomínkami a jako k takovému, je třeba přistupovat.

Zdroj: foto – osocio

10.5.2016 | Martin Motloch

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun
redakce@poradimesi.cz

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky