bemer terapie
Situace

Co byste měli vědět, pokud jste v pracovní neschopnosti

Nemocenské je dávka nemocenského pojištění. Náleží pojištěnci, který byl lékařem dočasně uznán neschopným k výkonu svého zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu. ( pracovní neschopnost) Lékař může neschopenku vystavit až 3 dny zpětně. Ve výjimečných případech i déle, ovšem o tom rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení. Od 1. července dochází ke zrušení tzv. karenční doby. Nově jsou tedy hrazeny i první tři dny nemoci.

Nemocenské pojištění je určeno výdělečně činným osobám, u kterých vlivem nemoci nebo úrazu dojde k dočasné ztrátě příjmu. Na nemocenském pojištění jsou povinně účastní zaměstnanci. Osoby samostatně výdělečně činné se mohou rozhodnout, zda se nemocenského pojištění budou účastnit nebo ne. Dávka nemocenské náleží od 15. dne pracovní neschopnosti. Prvních 14 dní hradí zaměstnavatel, a to včetně prvních tří dnů (od 1. července 2019). Nemocenské náleží po dobu maximálně 380 kalendářních dní. Výše dávky se vyplácí dle denního vyměřovacího základu, který se redukuje pomocí tří redukčních hranic: v roce 2019 činí 1. redukční hranice 1 090 Kč, 2. redukční hranice 1 635 Kč, 3. redukční hranice 3 270 Kč. Redukce se provádí tak, že se započítá:

  • do první redukční hranice 90 % vyměřovacího základu,
  • z části denního vyměřovacího základu mezi první a druhou redukční hranicí se započte 60 %,
  • z části mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30 %,
  • k části nad třetí redukční hranici se nepřihlédne.

Výše dávek nemocenského pojištění činí:

  • 60 % denního vyměřovacího základu od 15. kalendářního dne až do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti, od 31. dne činí sazba 66 %, od 61. dne činí sazba 72 % denního vyměřovacího základu

Více o nemocenském pojištění se dočtete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Kdo se kromě nemocných či zraněných nachází v pracovní neschopnosti?

V dočasné pracovní neschopnosti jsou kromě osob nemocných či po úrazu také:

  • osoby, které se nachází v ústavní nebo lázeňské péči,
  • osoby, které jsou přijaty do zdravotnického zařízení jako doprovod nezletilého dítěte,
  • osoba, která nemůže svou činnost vykonávat bez ortopedické nebo jiné pomůcky,
  • osoby, které mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ale vzhledem k vážnému onemocnění nejsou schopny pečovat o dítě,
  • ženy, které na peněžitou pomoc v mateřství nárok nemají, a to od počátku šestého týdně před očekávaným dnem porodu.

Můžete během nemocenské pracovat?

Nemocenské dávky nahrazují příjem ze zaměstnání. Během pracovní neschopnosti nesmí nemocný vykonávat práci, z níž tyto dávky dostává. Pokud má však osoba další zaměstnání, ve kterém je schopný pracovat, může si přivydělat. Lze tedy vykonávat jen tu činnost, ze které nepobíráme nemocenské.

Lze během pracovní neschopnosti změnit místo pobytu?

Změnu pobytu povoluje ošetřující lékař. Pokud to léčebný režim umožňuje, lékař by měl vyhovět. Pokud by ke změně mělo dojít v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti, je nutné tuto změnu oznámit zaměstnavateli. Toto oznámení by mělo být písemně nebo jinak prokazatelně doručené. Pokud vám lékař nevyhoví, měl by vám na vyžádání vydat rozhodnutí. Do 3 dnů můžete podat návrh na přezkoumání. Návrh se podává prostřednictvím ošetřujícího lékaře k vedoucímu zdravotnického zařízení. Tzn., že lékař předá návrh svému vedoucímu. Pokud ho nemá, žádost se předá přímo ošetřujícímu lékaři. Pokud vedoucí nebo sám lékař návrhu nevyhoví, postoupí ho do 5 dnů příslušnému správnímu úřadu (orgán, u kterého je zdravotnické zařízení registrováno).

Kdo rozhoduje o povolení vycházek a jak je změnit?

O povolení vycházet vč. stanovení rozsahu a doby rozhoduje vždy ošetřující lékař na základě aktuálního zdravotního stavu. Pokud z nějakého důvodu potřebujete změnit rozsah vycházet, obraťte se na svého lékaře. Vycházky lze vypsat maximálně na 6 hodin denně v intervalu mezi 7. – 19. hodinou.

Jaké údaje sděluje lékař zaměstnavateli?

Lékař zaměstnavateli nesmí sdělit diagnózu, pro kterou je pacient v pracovní neschopnosti. Naopak je povinen sdělit na žádost zaměstnavatele místo pobytu zaměstnance, rozsah a dobu povolených vycházek. Kontrolu zaměstnance můžu provádět zaměstnavatel v průběhu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Po 14 dnech může požádat okresní správu sociálního zabezpečení, aby kontrolu provedli. Kontroly probíhají během celého týdne, ale také o víkendech i během svátků.

Zdroj: foto-pixabay

1.7.2019 | Michaela Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme