Závěť
Situace

Závěť. Co je o ní dobré vědět?

A je to tady! Ještě neoschly slzy vašich blízkých a syn už sundává obrazy ze stěny. Tahle mazanice, není to Kupka? To dcerky jsou praktičtější. Rovnou si přivezli prázdné krabice na ten vzácný Rosenthal  ze starodávného příborníku. Snacha, která o vás po straně hovořila jen jako o starým dědkovi, šmejdí po šuplíkách a hledá ty vyřezávané šperkovnice plné zlatých cetek po babičce. Dědictví. Slovo, které vašim příbuzným nebezpečně zvyšuje krevní tlak. Situace jak z filmové komedie. Jestli chcete předejít rodinným tahanicím o majetek, který po vaší smrti zůstane,  pak máte jedno řešení – sepsat závěť.

Závěť

Závěť je odvolatelný projev vůle, úkon, který činí zůstavitel za života pro případ své smrti a určuje jím, jak bude rozdělen jeho majetek po jeho smrti.  Co do právní síly má závěť přednost před děděním ze zákona. Jestliže zůstavitel sepíše platnou závěť a pořídí v ní o celém svém majetku, nedojde k dědění ze zákona.

Pokud však zůstavitel zemře bez zanechání platné závěti, přicházejí na řadu dědicové ze zákona. Může nastat i situace, kdy zůstavitel pořídí závětí pouze o části svého majetku a v takovémto případě dojde z části k dědění podle závěti a zčásti k dědění podle zákona.

Formy závěti

Zákon, resp. nový Občanský zákoník (NOZ) umožňuje sepsat závěť v podstatě komukoliv. Podstatná je pouze forma, kterou se závěť má sepsat. Známe tyto formy závěti:

  • Závěť napsaná vlastní rukou zůstavitele (holografická)
  • Závěť sepsaná jinak než vlastní rukou zůstavitele (alografická)
  • Závěť ve formě notářského zápisu
  • Závěť s úlevami (nově v OZ) – pouze tento druh závěti nevyžaduje písemnou formu

Tato nová forma závěti, tzv. privilegovaná závěť je určena pro osoby, které se díky nějaké události (např. živelné pohromy, války apod.) nacházejí v situaci, kdy jsou v ohrožení života a nemohou využít tradiční formy pro pořízení závěti.

Privilegovaná závěť

Nový Občanský zákoník  zná tyto druhy privilegované závěti:

  • Závěť ústní před třemi svědky (omezená platnost závěti na dva týdny).
  • Závěť zaznamenaná starostou obce, na jejímž území se zůstavitel nalézá (omezená platnost závěti na tři měsíce).
  • Závěť pořízená na palubě námořního plavidla, letadla, ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR (omezená platnost závěti na tři měsíce).

NOZ obsahuje ustanovení k ochraně zůstavitele při pořizování závěti. Ten, kdo působil při pořízení závěti např. jako svědek, má povinnost zachovat o obsahu zůstavitelovy vůle mlčenlivost. Poruší-li tuto povinnost, odčiní zůstaviteli újmu, kterou mu tím způsobil.

Platnost závěti

Závěť musí obsahovat zákonem požadované náležitosti. Jednou z nich je datování, musí být na ní uvedený den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, jinak je neplatná. Jenže podle úpravy NOZ již není datování závěti podstatnou náležitostí závěti. Při striktním výkladu zákona je dnes často dovozováno, že v závěti musí být datum uvedeno přesným označením dne, měsíce a roku (24. 12. 2015). Jestliže jej uvede zůstavitel jiným způsobem (na Štědrý den roku 2015), je závěť podle současného práva celá neplatná, což jistě není v souladu s jeho vůlí. Aby závěť nemohla být zpochybněna, je vždy lepší se obrátit na notáře.

Doložka k závěti

Zůstavitel může v závěti uvést také podmínku, tzv. vedlejší doložku (např. úspěšného ukončení studia), doložení času, nebo příkaz (např. oprava střechy domu zůstavitele).

Podle současné právní úpravy nemají podmínky či příkazy v závěti žádnou právní relevanci. Pokud dědic podmínku nebo příkaz nesplní, ztrácí právo na dědictví. Zásadně se nepřihlédne k vedlejší doložce, kterou zůstavitel ukládá dědici, aby např. uzavřel nebo neuzavřel manželství (§ 1552 NOZ). Aby byly vedlejší doložky ustanovené v závěti skutečně plněny, vykonává dohled vykonavatel závěti.

Zrušení závěti

Závěť je úkon odvolatelný a proto je možno ji zrušit, zneplatnit. To je možné těmito způsoby:

  • Jejím zničením – spálením, roztrháním
  • Odvoláním – písemnou formou
  • Pořízením závěti nové – nová závěť ruší automaticky platnost té předešlé

Dědická smlouva

Dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá. Jedná se o dvoustranné právní jednání, z čehož vyplývá, že ji zůstavitel nemůže jednostranně zrušit, změnit či nahradit jinou, tak jak je to připuštěno u závěti. Dědická smlouva musí být sepsána u notáře, vyžaduje totiž formu notářského zápisu.

Dovětek

Dovětkem se na rozdíl od závěti a dědické smlouvy neustanovuje dědic, ale činí se jiná opatření – zřizuje se odkaz, dědic či odkazovník se zatíží příkazem, omezí podmínkou apod.

Odkaz zůstavitel zřídí tak, že nařídí určité osobě, aby odkazovníku vydala předmět odkazu. Pokud má někdo dostat z pozůstalosti jednotlivou věc, nejedná se o dědictví, ale o odkaz a osoba oprávněná z odkazu se označuje jako odkazovník. Odkazovník není dědicem, a proto není účastníkem řízení o pozůstalosti. Odkazovník je v postavení věřitele vůči dědici a své právo může uplatnit mimo řízení o pozůstalosti. Odkazovník se na rozdíl od dědice nepodílí na úhradě zůstavitelových dluhů.

Vydědění

Pokud zůstavitel nechce, aby po něm dědil jeho potomek (tzv. nepominutelný dědic) a jsou-li pro to zákonem stanovené důvody, může sepsat prohlášení o vydědění. Jedná se o sepsání formálně a obsahově náročné listiny, proto se doporučuje v tomto případě nechat listinu sepsat notářem.

Vykonavatel závěti

Zůstavitel může závětí povolat vykonavatele závěti a případně určit, jaké má povinnosti a zda a jak bude odměňován. Vykonavatel dohlíží na náležité splnění poslední vůle, hájí její platnost a může dávat pokyny správci pozůstalosti, který se jimi musí řídit.

Správce pozůstalosti

Správce pozůstalosti má na starost správu majetkovou, po smrti zůstavitele samostatně obstarává záležitosti spojené s děděným majetkem až do vyřízení pozůstalosti. Zákon vyžaduje pro povolání správce pozůstalosti formu notářského zápisu, přičemž všechna potřebná poučení dá při sepisování listiny notář.

Kolik stojí vypracování závěti?

Notář je vázán vyhláškou a nemůže si cenu sám určit. Sepsání závěti notářským zápisem je zpoplatněno tarifem°°1. V ceně úkonu může být zahrnuta i porada, kdy vám notář vše vysvětlí a doporučí, jak záležitosti správně ošetřit.

Vzory různých typů závětí najdete ZDE

 

Závěť nebo dědit ze zákona? Co je lepší? Nebo existuje i jiná možnost? Jestliže přišla doba, kdy pomalu přemýšlíte jak podělit blízké o majetek, je dobré se poradit s odborníkem. Sehnat si relevantní informace. Vzhledem ke změně řady zákonů v posledních letech, prošlo dědictví i danění darů revolucí. Když dětem domek darujete ještě za života, bude to v podstatě zadarmo – daň bude nulová, od danění darů jsou totiž blízcí příbuzní osvobozeni. Příbuzným se (většinou) vyplatí darovat ještě za života, přátelům a známým a dalším radši odkažte až dědictvím. A co když zbývají jenom dluhy? Tak ty necháme státu…

Zdroj: foto-Pixabay

15.4.2016 | Martin Motloch

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky