průvodce
Služby

Co jsou průvodcovské a předčitatelské služby?

Průvodcovské a předčitatelské služby spadají mezi služby sociální péče a řídí se zákonem o sociálních službách. Služba může být terénní nebo ambulantní a je poskytovaná osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Tyto služby jsou poskytovány za úhradu a mohou být součástí dalších služeb, např. pečovatelské služby nebo osobní asistence.

Průvodcovské služby zahrnují:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – např. doprovázení dětí a dospělých do školy, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové aktivity nebo na úřady a podobně
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při vyřizování běžných záležitostí, při komunikaci, předčítání nebo jiné zprostředkování informací osobám s poruchami komunikace.

Smyslem průvodcovské služby je doprovod z místa do místa, pomoc v terénu, pomoc s orientací, pomoc v domácnosti (například popisování nebo třídění věcí), pomoc s nákupem.

V rámci předčitatelské služby se jedná o předčítání textů dle zakázky klienta. Smyslem je umožnit klientovi se zrakovým postižením pomoc při předčítání tiskovin, pomoc s korespondencí, pomoc s výběrem potravin v obchodě, čtení příbalových letáků, návodů a podobně.

Kde je služba poskytována?

Služba je poskytování v každém kraji, přehled zařízení dle krajů naleznete v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Kolik se za službu platí?

Služba je hrazená. Maximální výše úhrady dle vyhlášky 505/2006 Sb. je 120 Kč za hodinu. Výše úhrady lze poměrně krátit, například pokud by se jednalo o 30 minut, sazba je 60 Kč.

Smyslem služby je pomoci osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení. Důraz je kladen na diskrétnost, například při vyřizování osobních záležitostí a na pomoc při prosazování oprávněných zájmů.

Zdroj: foto-pixabay

8.1.2018 | Michaela Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme