sociální dávky
Úřady

Co to jsou sociální dávky? Kdo má nárok?

Česká republika má zaveden systém státní sociální podpory, který poskytuje finanční příspěvek (dávku) osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát jejich vyplácením přebírá do jisté míry spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. O jaké sociální dávky se jedná?

Základní informace

Systém státní sociální podpory (SSP) je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (zákon o SSP), kde je možné získat další podrobné informace.

 • nárok mají jen občané České republiky
 • u některých dávek se zohledňuje příjem rodiny (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné), u některých nikoliv (rodičovský příspěvek, pohřebné)
 • pro stanovení nároku některých dávek včetně určení hranice příjmů osoby či rodiny je životní minimum
 • taxativní výčet rozhodných příjmů pro nárok na dávky SSP je uveden v § 5zákona o SSP
 • dávky jsou vypláceny v české měně, typ platby záleží na rozhodnutí příjemce dávky
 • za neplnění povinné školní docházky dítěte může být postih v podobě snížení výplaty rodičovského příspěvku
 • žádosti o poskytování dávek SSP vyřizuje Úřad práce České republiky dle místa trvalého pobytu žadatele
 • žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní dlouhodobě poskytovanou dávkou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek. Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte.

 • 500 Kč – do 6 let
 • 610 Kč – od 6 do 15 let
 • 700 Kč – od 15 di 26 let

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá posouzení příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady. U všech bytů se dále započítávají náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění. Protože parametry bytů i počet trvale hlášených osob jsou individuální, příspěvek záleží na vyplnění příslušného formuláře.

Rodičovský příspěvek

Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Při poskytování této dávky není testován příjem rodiny ani výdělečná činnost pečujícího rodiče.

 • celková částka příspěvku je 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku toho dítěte
 • pro stanovení nároku a výše příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci
 • měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na denní vyměřovací základ, maximálně však jeho výše může činit 11 500 Kč měsíčně
 • pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte
 • podmínka trvalého pobytu a bydliště na území České republiky musí být splněna u oprávněné osoby a u dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek
 • pokud byl rodiči vyplacen rodičovský příspěvek a přitom nesplnil podmínky pro jeho výplatu, je rodič povinen vrátit příslušnému úřadu vyplacené částky za období, kdy mu rodičovský příspěvek nenáležel

Porodné

Porodné je dávka, kterou se jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Při poskytnutí dávky je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí. Za příjem není považován rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.

 • porodné je dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte
 • nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny
 • porodné náleží ženě, která porodila své první nebo druhé živé dítě. Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela, splnila podmínky nároku na porodné a dávka jí nebo jiné osobě nebyla vyplacena, má na porodné nárok otec dítěte
 • nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů, za stejných podmínek jako rodiče
 • porodné náleží v rodině pouze dvakrát, a to buď na první nebo druhé živě narozené dítě nebo na první nebo druhé dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů
 • porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě

Pohřebné

Touto dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Příjem rodiny se neprověřuje.

 • pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR
 • pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč

Co je životní a existenční minimum?

 • Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
 • Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Kde se dozvím více?

Oficiální informace o státní sociální podpoře se dozvíte na portále MPSV:

Sociální dávky mají pomáhat lidem, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné životní situace. Případně pomáhat rodičům se zabezpečením péče o dítě. Základní pilíř jsou dávky státní sociální podpory. Pro lidi ve finanční a majetkové nouzi jsou určeny dávky v hmotné nouzi, které vyplácejí obecní úřady. V rámci systému státní sociální podpory jsou dávky poskytovány v konkrétních životních situacích, které mohou občanům způsobit neočekávanou finanční zátěž. Nárok na dávku má jen ten občan, který splňuje podmínky určené právní normou. Je dobré vědět, kdo má na dávky nárok. Každému se totiž může stát, že se dostane do obtížné životní situace a finanční příspěvek mu může pomoci překlenout nesnadné období.

6.3.2016 | Martin Motloch

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky