výpočet důchodu
Úřady

Jste připraveni na důchod?

Penzijní systém v České republice nebyl v minulých letech příliš stabilní. Na základě rozhodnutí vlád se neustále měnil a vyvíjel. Plánovaná důchodová reforma v podobě tří pilířů pro nezájem občanů zkrachovala. V současné době důchodový systém tvoří v podstatě dva pilíře. Základní povinný dávkově definovaný, průběžně financovaný pilíř a doplňkový dobrovolný, příspěvkově definovaný, kapitálově financovaný pilíř penzijního připojištění se státním příspěvkem. Součástí doplňkového dobrovolného pilíře je také soukromé životní pojištění.

Průběžný důchodový systém

V Česku prozatím funguje plně průběžný důchodový systém. V tomto systému lidé v produktivním věku (pracující) financují penze spoluobčanů v důchodovém věku. V prvním pilíři jsou tedy z hrazeného důchodového pojištění vypláceny důchody současným důchodcům. Důchod současných plátců bude hrazen z plateb důchodového pojištění vybraného až budoucnu. Typy dávek (důchodů) jsou:

 • starobní (zahrnuje řádný, poměrný, předčasný apod.),
 • invalidní,
 • vdovský a vdovecký,
 • sirotčí důchod.

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění je povinné pro všechny ekonomicky aktivní osoby starší 18 let. Dobrovolnými plátci se mohou stát ostatní osoby starší 18 let, které si podají přihlášku k účasti. Jedná se například o studenty, osoby vedené v evidenci úřadu práce, některé osoby pracující v cizině, osoby vykonávající dobrovolnickou činnost. Motivem k dobrovolné účasti je zejména (zpětné) získání potřebné doby pojištění pro vznik starobního důchodu od státu. Účast na dobrovolném pojištění je však časové omezená (délkou i dobou zpětného započtení).

Nárok na důchod

Nárok na starobní důchod od státu vzniká po dosažení důchodového věku a potřebných let důchodového pojištění. Důchod se skládá ze dvou složek, a to:

 • ze základní výměry (stanovené pevnou částkou stejnou pro všechny druhy důchodů bez ohledu na délku doby pojištění a výši výdělků) a
 • z procentní výměry

Který důchod mi vyplatí?

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů téhož druhu nebo na výplatu starobního důchodu nebo invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského důchodu nebo vdoveckého důchodu, nebo sirotčího důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry, nestanoví-li zákon o důchodovém pojištění jinak.

Kdo o důchodu rozhoduje?

O nároku na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení s výjimkou případů, kdy jsou příslušné k rozhodování orgány sociálního zabezpečení ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti (v případě příslušníků ozbrojených sil a sborů).

Kdy půjdu do důchodu a kolik budu mít?

Všechno záleží na vašem datu narození, zda jste žena nebo muž, kolik máte dětí a odpracovaných let, včetně roku, kdy jste si platil důchodové pojištění. Na internetu je řad jednoduchých aplikací – kalkulaček, které vám spočítají datum vašeho odchodu do důchodu, případně informativní výši dávky.

Kdy o důchod žádat?

O důchod můžete žádat nejdřív čtyři měsíce před požadovaným přiznáním penze. Žádost je třeba sepsat a podat osobně na okresní správě sociálního zabezpečení. Jestli vám zdraví nedovolí, abyste žádost vyřídili sami, může s vaším souhlasem a na základě potvrzení od lékaře žádost podat někdo z vašich rodinných příslušníků.

Co si lze ověřit předem

Dříve, než se na sociálku vydáte, měli byste zkontrolovat, že všichni vaši zaměstnavatelé potvrdili doby důchodového pojištění a výdělky ve správné výši, že úředníci ze sociálky mají pro výpočet vaší penze správné vstupní údaje – abyste nakonec nedostali nižší důchod, než na jaký máte nárok. V případě, že máte datovou schránku, můžete si své důchodové konto snadno zkontrolovat on-line prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Druhá možnost je poslat sociálce písemnou žádost o vystavení informativního osobního listu důchodového pojištění. Vyžádat si ho můžete vždycky jednou za kalendářní rok. Tiskopis žádosti o zaslání informativního osobního listu nabízí správa sociálního zabezpečení – dá se vytisknout a poslat poštou. Pro elektronické zaslání je potřeba opět funkční datová schránka.

Co když něco chybí?

Nepříjemné je zjištění, že některý ze zaměstnavatelů sociálce nedoložil, co doložit měl, pak je potřeba ho popohnat k nápravě. Případně problémy řešte přímo s úředníky ze sociálky; poradí, jak postupovat – například, jak prokázat dobu zaměstnání u podniku, který už neexistuje. K tomu vám mohou posloužit některé z následujících dokladů:

 • starý občanský průkaz,
 • fotokopie zápočtových listů,
 • legitimace ROH,
 • výplatní pásky apod.

Co si vzít sebou na OSSZ?

Až půjdete na okresní správu sociálního zabezpečení vyřizovat žádost o důchod, určitě si nezapomeňte vzít sebou následující doklady:

 • občanský průkaz (u cizinců pas),
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • muži doklady o výkonu vojenské služby,
 • ženy rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození (popřípadě rozhodnutí osvojení, rozhodnutí o svěření do péče, době a rozsahu péče),
 • rozhodnutí o době a rozsahu péče o osobu závislou,
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách, které nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění.

Doba strávená studiem nebo vojnou

V případě, že na úřadě nejsou zaevidované údaje o době vaší vojny, bude třeba je doložit. K tomu může posloužit vojenská knížka. Obrátit se můžete také na Správní archiv Armády české republiky. Dobu studia na střední, případně vyšší odborné škole, můžete zpětně prokázat vysvědčením vydaným v posledním roce studia, na vysoké škole diplomem nebo dokladem o absolvování státní závěrečné zkoušky. Když uvedené doklady nemáte, obraťte se s žádostí o potvrzení na příslušnou školu, případně zkuste archiv – na ten správný vás nasměruje Ministerstvo školství.

Jak to dlouho potrvá?

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) má na vydání rozhodnutí o přiznání důchodu zákonných 90 dní. Často ale rozhoduje v mnohem kratší lhůtě, a to za 40 dnů. Tolik činí průměrná doba řízení u všech druhů důchodů. U starobních důchodů je čekací doba ještě o něco kratší. Rozhodování o důchodech, kdy se zohledňují i doby pojištění získané v zahraničí, je náročnější a trvá déle – průměrně zhruba dva měsíce. Každopádně do zákonem stanovené doby se úřad vejde.

Kalkulačka na závěr

Nezbývá než popřát budoucím důchodcům, aby si svůj důchod po zásluze užili. Pro důležité údaje typu: kdy do důchodu a jak veliký důchod bude, je na internetu řada vhodných aplikací – kalkulaček důchodu. Stačí jen zadat příslušná data. Určitě pomohou i vám.

Kdy odcházím do důchodu?

Přesný výpočet důchodu

V České republice dochází ke stárnutí populace. Ubývá plátců pojistného důchodového pojištění a kvůli tomu by se nedostávalo starobních důchodů pro současné penzisty, kterým je z důchodového pojištění důchod vyplácen. Proto je nezbytné důchodový systém reformovat. Jaké to budou změny, v této chvíli ale není ještě jasné.

Zdroj: foto-Pixabay

6.4.2016 | Martin Motloch

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme