peníze
Úřady

Kdy vzniká nárok na pozůstalostní důchod?

Z důchodového systému jsou vypláceny pozůstalostní důchody, a to vdovský, vdovecký a sirotčí. Platí zde jasné podmínky nároku. Nárok na pozůstalostní důchod však není automatický. Přečtěte si, jaké podmínky je třeba splnit.

Podmínky nároku na vdovský/vdovecký důchodu

Nárok na pozůstalostní důchod má při splnění níže uvedených podmínek pouze manžel nebo manželka. Nesezdané páry nebo páry, které dlouhodobě obývají jednu domácnost, nárok na pozůstalostní důchod nemají. Stejně tak nárok nemají registrovaní partneři. Vdovec či vdova má nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po manželovi nebo manželce v případě, že zemřelá/zemřelý

 • pobíral/a starobní důchod,
 • pobíral/a invalidní důchod,
 • ke dni smrti splnil/a podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod,
 • ke dni smrti splnil/a podmínky nároku na starobní důchod,
 • zemřel/a následkem pracovního úrazu.

Nárok na pozůstalostní důchod zaniká v případě uzavření nového manželství.

Výše vdovského/vdoveckého důchodu

Výši pozůstalostního důchodu tvoří dvě složky:

 • základní výměra – tj. 9 % průměrné mzdy (po zaokrouhlení),
 • 50 % výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Pokud pozůstalý pobírá vlastní důchod, u nižšího důchodu se krátí procentní výměra o polovinu (základní výměra nenáleží).

Důchod je vyplácen hotově prostřednictvím České pošty, nebo pokud o to příjemce požádá, bezhotovostně na bankovní účet.

Délka vyplácení pozůstalostního důchodu

Vdovský/vdovecký důchod se vyplácí po dobu jednoho roku od smrti manžela/manželky. Pro vyplácení pozůstalostního důchodu po uplynutí jednoho roku musí být splněna jedna z následujících podmínek:

 • péče o nezaopatřené dítě,
 • péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV.
 • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,
 • invalidita třetího stupně,
 • dosažení  alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li  důchodový věk nižší.

Nárok na vdovský/vdovecký důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

Jak požádat o pozůstalostní důchod?

Žádost se vždy sepisuje na okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, předkládá se:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • úmrtní list zesnulého,
 • oddací list – při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,
 • doklady prokazující nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od úmrtí manžela/ky (např. rodné listy nezaopatřených dětí)

Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod. Seznam dokladů naleznete zde.

Podmínky nároku na sirotčí důchod

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, pokud:

 • zemře rodič (osvojitel), nebo
 • zemře osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby.

Pro nárok na sirotčí důchod stačí, jestliže zemřelý získal ke dni smrti alespoň polovinu doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod.

S účinností od 1. 2. 2018 se zmírňují podmínky nároku na sirotčí důchod. Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou:

 • byl-li získán alespoň jeden rok pojištění přede dnem úmrtí,
 • jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, v období posledních deseti roků přede dnem úmrtí,
 • nebo dva roky pojištění, je-li rozhodným obdobím posledních dvacet let před datem úmrtí osoby starší 38 let.

Do potřebné doby pojištění se nezahrnují náhradní doby pojištění. Nezaopatřeným dětem, kterým před 1. 2. 2018 nevznikl nárok na sirotčí důchod pro nesplnění podmínky potřebné doby pojištění, lze přiznat sirotčí důchod od 1. 2. 2018, pokud zemřelá osoba splnila nově stanovenou mírnější podmínku doby pojištění.

Nezaopatřené dítě má nárok na sirotčí důchod po svém rodiči (osvojiteli) nebo po osobě, která dítě převzala do péče, jestliže rodič (osvojitel) nebo tato osoba:

 • pobírala starobní důchod,
 • pobírala invalidní důchod (bez ohledu na stupeň invalidity),
 • ke dni smrti splnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod,
 • ke dni smrti splnila podmínky nároku na starobní důchod,
 • zemřela následkem pracovního úrazu.

Výše sirotčího důchodu

Výše sirotčího důchodu se skládá ze dvou složek:

 • základní výměra – 9 % průměrné mzdy,
 • 40% výměra důchodu, na který by měl nárok zemřelý v době smrti.

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatření dítě v případě oboustranného osiření po obou rodičích nebo po každé z výše uvedených osob. Nárok na sirotčí důchod nevzniká pěstounovi. Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením.

Délka vyplácení sirotčího důchodu

Sirotčí důchod lze vyplácen nezaopatřenému dítěti do ukončení povinné školní docházky, případně nejdéle do 26 let:

 • pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání, tj. studuje na střední nebo vysoké škole,
 • pokud se dítě nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz (platí i pro ukončení studia ze zdravotních důvodů),
 • pokud dítě z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Podmínky pro studenty

Každý rok je nutné na okresní správu sociálního zabezpečení doručit potvrzení o studiu. V případě přerušení studia nárok na důchod zaniká. Studenti středních i vysokých škol pobírají důchod i o prázdninách, to platí i pro poslední prázdniny, pokud dítě nevykonává výdělečnou činnost, ze které se odvádí sociální pojištění nebo nepobírá podporu v nezaměstnanosti.

Jak žádat o sirotčí důchod

Žádost je třeba písemně podat na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Za nezletilé děti podává žádost rodič nebo opatrovník, zletilé děti si podávají žádost samy. Je třeba doložit:

 • občanský průkaz žadatele o sirotčí důchod,
 • rodný list žadatele o sirotčí důchod,
 • potvrzení o studiu,
 • úmrtní list rodiče.

Pro nárok na pozůstalostní důchod platí jasné podmínky nároku. Pokud si nejste jisti, zda splňujete nějakou podmínku nebo máte dotaz, můžete využít bezplatnou linku České správy sociálního zabezpečení 800 050 248. Pracovníci vám zodpoví vaše dotazy.

Zdroj: foto-pixabay

14.5.2018 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky