příspěvek na živobytí
Úřady

Příspěvek na živobytí – máte na něj nárok?

V České republice je sociální systém nastaven tak, že pomáhá osobám s nedostatečnými příjmy a zároveň by je měl motivovat k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení svých životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými stát bojuje proti sociálnímu vyloučení.

Obecně vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. Tyto dávky upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo má nárok na příspěvek?

Příspěvek na živobytí je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby/společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem o životním a existenčním minimu. Vzhledem k tomu, že v praxi dochází k různým situacím, které jsou zcela individuálního charakteru, má orgán pomoci v hmotné nouzi možnost z okruhu společně posuzovaných osob některou osobu vyloučit. Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. Na příspěvek na živobytí má nárok ten, kdo má na území České republiky své bydliště – tedy například se zde dlouhodobě zdržuje, pracuje zde, žije zde s rodinou, jeho děti zde plní povinnou školní docházku nebo studují.

Jakou dostanu částku?

Částka (příspěvek) na živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností. Pro stanovení živobytí okruhu společně posuzovaných osob se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima. Finanční částku vypočítá a proplácí Úřad práce, ke kterému žadatel místně přináleží.

Je možno částku zvýšit?

Částka živobytí osoby se zvyšuje, pokud zdravotní stav osoby vyžaduje podle doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování.

Jak se částka určí?

Částka je určována případ od případu, podle hodnocení snahy a možností dané osoby nebo rodiny. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky osob sčítají a odvíjejí se od částek existenčního a životního minima. Částka na živobytí je stejná jako existenční minimum, případně zvýšené z důvodu dietního stravování, pokud:

 • jde o člověka, který dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky,
 • jde o člověka, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních 6 kalendářních měsících před podáním žádosti o tuto dávku pomoci mu byl pracovní nebo jiný poměr skončen, protože porušil pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem,
 • jde o osobu, která je celý kalendářní měsíc v péči zdravotnického zařízení

Jak spočítat nedostatečný příjem?

Příjem se zjišťuje za období tří kalendářních měsíců před podáním žádosti o dávku, v průběhu pobírání dávky za jeden předcházející měsíc.

Posuzuje se, zda a případně v jaké výši má žadatel nárok na příspěvek na živobytí, zkoumá se i jeho příjem, přičemž:

 • čisté příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z příjmů a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce se započítávají ve výši 70 %,
 • příjmy z náhrady mzdy nebo sníženého platu po dobu prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) a z dávky nemocenského pojištění, z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se započítávají ve výši 80 %,
 • ostatní příjmy uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu se započítávají ze 100 %, ale příspěvek na živobytí se nezapočítává.

Výše příspěvku

Výše příspěvku na živobytí se určí jako rozdíl mezi živobytím osoby nebo rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení (tedy odůvodněné náklady v max. výši 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny). Jinými slovy to, co chybí jednotlivci nebo rodině po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení do výše určeného živobytí, je příspěvek na živobytí.

Nárok na příspěvek nemá:

 • Kdo se prokazatelně nesnaží zvýšit svůj příjem (viz výše),
 • kdo není zaměstnán, nemá jinou výdělečnou činnost, ani není v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 • kdo je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, která bez vážných důvodů odmítne krátkodobé zaměstnání nebo účast v programu k řešení zaměstnání,
 • kdo si způsobil pracovní neschopnost úmyslně, a nemá tedy nárok na plné nemocenské,
 • samostatně výdělečné činná osoba, jejíž příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásil k nemocenskému pojištění,
 • komu byla jako zákonnému zástupci dítěte uložena sankce za neplnění řádné školní docházky dětí,
 • kdo je ve výkonu zabezpečovací detence, trestu odnětí svobody nebo vazbě.

Jak příspěvek získat?

Pro získání příspěvku na živobytí je třeba podat žádost na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (podle místa trvalého pobytu). Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout přímo na krajské pobočce Úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout. Úřad žádost posoudí a prozkoumá, zda splňujete nárok na příslušnou dávku. Pokud ano, určí i výši dávky.

Kde se dozvím více?

Oficiální informace o příspěvku na živobytí na stránkách MPSV se dozvíte ZDE.

Příspěvek na živobytí patří mezi dávky pomoci v hmotné nouzi, což je situace, kdy jednotlivec či celá rodina nemá dostatečné příjmy a její sociální a majetkové poměry jí neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Zároveň si z objektivních důvodů nemůže příjmy zajistit vlastním přičiněním.

V případě, že si myslíte, že na příspěvek máte nárok, obraťte se na příslušný Úřad práce.

7.3.2016 | Martin Motloch

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme