haircut
Úřady

Uvažujete o rekvalifikaci?

Rekvalifikace slouží k získání nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání. Vychází se z dosavadních znalostí, zdravotního stavu, schopností a zkušeností zájemce o rekvalifikaci. Při rekvalifikaci dochází k získání nových teoretických i praktických dovedností. Jejím cílem je umožnit zájemci o zaměstnání lepší uplatnění na trhu práce.

Podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu

Máte-li zájem o rekvalifikaci, je nutné splnit následující podmínky:

  • být veden v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání,
  • mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz (např. příslušný stupeň vzdělání, určité znalosti apod.),
  • zdravotní způsobilost,
  • rekvalifikace musí být potřebná,
  • rekvalifikace musí být účelná.

Úhrada nákladů za rekvalifikaci

Úřad práce uhradí náklady rekvalifikace, pokud je ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu uzavřena písemná dohoda o rekvalifikaci. Uchazeči o zaměstnání může být poskytnut příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací (např. výdaje za jízdné). V dohodě o rekvalifikaci je stanovena povinnost uhradit náklady rekvalifikace, pokud uchazeč bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do zaměstnání odpovídající nové kvalifikaci. Nárok na úhradu nákladů mají pouze ti uchazeči, kteří mají zprostředkovaný rekvalifikační kurz Úřadem práce.

Výběr uchazečů

Výběru zájemců o rekvalifikační kurz předchází profesně-poradenský pohovor. Úředníci následně doporučí nebo nedoporučí zařazení uchazeče do rekvalifikačního kurzu. Důležitým kritériem je uplatnění uchazeče po absolvovaném rekvalifikačním kurzu v oboru a v dojezdové vzdálenosti od místa bydliště.

Volba rekvalifikace

Uchazeč o zaměstnání si může sám zvolit:

  1. druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat
  2. rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést.

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží Úřadu práce svůj požadavek na vyplněném formuláři v části A. Žádost je nutné podat alespoň 30 dnů před termínem zahájení kurzu. Je nutné, aby zvolená rekvalifikace přispěla k uplatnění na trhu práce a odpovídala zdravotnímu stavu uchazeče. Cenu rekvalifikace včetně nákladů za závěrečnou částku uvede uchazeč v témže formuláři v části C. Celková částka vynaložená za rekvalifikaci nesmí přesáhnout v období 3 po sobě jdoucích let (ode dne prvního nástupu na rekvalifikaci) celkovou částku 50 000 Kč. Rekvalifikační kurz může uhradit Úřad práce, není to však automatické. Stručně lze říci, že uchazeč může požádat Úřad práce o zprostředkování rekvalifikace, nebo si může rekvalifikační kurz sehnat sám a Úřad práce požádat o schválení a proplacení. Pokud vám kurz zprostředkuje Úřad práce, zaplatí vám také náklady za vzdělávání, cestování a ubytování. Pokud jste si kurz našli sami, úřad za vás zaplatí maximálně uvedených 50 000 Kč.

Co když vás kurz nebude bavit?

Pokud si kurz zaplatíte sami, peníze vám propadnou. Pokud vám kurz hradí Úřad práce a vy ho nedokončíte, budete muset uhradit veškeré náklady. Rovněž budete muset zaplatit náklady za kurz, pokud po absolvování kurzu odmítnete bez vážného důvodu nastoupit na vhodné pracovní místo.

Přehled rekvalifikačních kurzů včetně časové náročnosti a požadavků minimálního vzdělání najdete zde. Vyhledat kurz dle vašeho zájmu můžete zde.

Podpora při rekvalifikaci

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc.

Rekvalifikaci může provádět pouze akreditované zařízení a vzdělávací nebo zdravotnické zařízení, které má akreditované vzdělávací programy. Nabídka je široká, vybrat si můžete např. z oblasti kosmetických služeb, IT specialisty až po manuální činnosti. Výhodou zprostředkování kurzu přes Úřad práce je proplacení nákladů.

Zdroj: foto-pixabay

17.12.2018 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme