ospod
Úřady

Víte, co je OSPOD ?

OSPOD je orgán sociálně-právní ochrany dětí, tzv. „sociálka“. Tento orgán zastupuje zájmy dítěte v řízení, v nichž se rozhoduje o nezletilých. Jedná se např. o svěření do péče, určení výše výživného nebo upravení styku s rodiči.

Místní příslušnost se řídí trvalým pobytem dítěte. OSPOD by neměl být strašákem, ale pomocníkem a ochráncem dítěte. Sociálně-právní ochrana je poskytována nepřetržitě a bezplatně.

Hlavním zájem OSPODu je blaho dítěte, ochrana rodičovství, rodiny a vzájemného práva rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Řídí se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Zákon upravuje, jaká práva má OSPOD, koho se sociálně-právní ochrana týká nebo jak se postupuje v případě, že je dítě ohroženo na životě nebo vývoji.

Co OSPOD dělá?

Hlavní úkoly OSPODu:

 • vykonávání funkce opatrovníka dítěte – soud ustanoví opatrovníka v případě, že se jedná o věci, která se přímo dotýká dítěte. Opatrovník se snaží situaci vnímat objektivně a hájí zájmy dítěte, aby nedošlo ke střetu zájmu mezi rodiči.
 • úprava styku rodiče s dítětem a určení výše výživného – v případě rozvodu rodičů musí proběhnout soud. Musí být rozhodnuto, jak bude probíhat styk dítěte s rodiči, kdo bude mít dítě v péči a jaké výživné bude jeden z rodičů přispívat. OSPOD se stává opatrovníkem dítěte.
 • změna výživného nebo změna úpravy styku – pokud je již styk a výše výživného stanovena soudem, může jeden z rodičů podat návrh k soudu s odůvodněnou žádostí o změnu původního rozhodnutí.
 • zastupování v majetkových otázkách – pokud se dítě stává dědicem a rodiče by s majetkem chtěli nakládat, potřebují k tomu rozhodnutí soudu.
 • pomoc při řešení tíživých situací – OSPOD se stává pomocníkem v řešení ekonomických a sociálních problémů rodiny.
 • napravení nestabilního rodinného prostředí – pokud by rodinná situace (např. časté hádky) mohla ohrozit vývoj dítěte, snahou OSPODu je zajistit dítěti opět klidné a bezpečné prostředí
 • chránit dítě v případě neplnění rodičovské odpovědnosti – rodiče mají vyživovací povinnost a povinnost starat se o dítě tak, aby psychicky ani fyzicky nestrádalo. Pokud dítě tyto podmínky zajištěny nemá, OSPOD se snaží situaci změnit a stabilizovat.

Kde OSPOD najdete?

OSPOD je součástí samosprávy a najdete ho na městském úřadě, většinou spadá pod odbor sociálních věcí nebo sociální odbor. V případě potřeby pak dítě podléhá konkrétnímu OSPODu a konkrétní sociální pracovnici, která se stane jeho klíčovou pracovnicí.

Práva OSPODu

 • jednat s rodinou a dítětem, OSPOD má právo jednat s dítětem o samotě bez přítomnosti rodičů. Nejedná se o výslech, ale o pohovor s dítětem.
 • provádět šetření v místě bydliště, ve škole a dalších zařízeních a to bez předchozí domluvy.
 • vyžádat si zprávy z dalších zdrojů – např. škola, lékař, psycholog.
 • spolupracovat s dalšími institucemi a podávat návrhy k soudu.

Povinnosti OSPODu

 • vyhodnocovat potřeby dítěte a individuálně plánovat kroky k stabilizování rodiny
 • chránit rodinu a dítě.
 • podávat informace – OSPOD má povinnost informovat rodiče o všech krocích, které dělá.
 • přijímat oznámení – na OSPOD se může obrátit rodič, samo dítě nebo kdokoliv, kdo zjistí, že se s dítětem děje něco špatného. Oznámení lze podat osobně, emailem, telefonicky nebo anonymně.

OSPODu se nemusíte bát. Je tu pro to, aby podporoval rodinu a stabilizoval ji. Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem bez rozdílu a bez jakékoliv diskriminace dle rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, jazyka, politického smýšlení nebo sociálního původu.

Zdroj: foto-Pixabay

24.3.2017 | Michaela Votočková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky