informovaný souhlas
SituaceZdraví

Informovaný souhlas. Víte co podepisujete?

Veškeré důležité úkony zdravotní péče – operace, složitější vyšetření, ambulantní zákroky – by měly být prováděny s vaším souhlasem. Máte právo být informováni, proč výkon bude proveden, jaké je možno očekávat výsledky, zda neexistuje jiný způsob, jak vaše zdravotní problémy řešit, jaké mohou nastat komplikace. Máte právo si nechat vše podrobně vysvětlit způsobem, který je pro vás srozumitelný. A máte samozřejmě právo konkrétní výkon odmítnout. K tomu slouží tzv. informovaný souhlas.

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas (někdy též poučený souhlas) je formou informovaného rozhodnutí, kterým daná osoba vyjadřuje souhlas s určitou skutečností, respektive s provedením určitého úkonu. S tím se často setkáváme ve zdravotnictví, kde se využívá k vyjádření souhlasu s prováděním léčebných výkonů. Informovaný souhlas je v právním systému zakotven v Zákoně o zdravotních službách a v Novém občanském zákoníku.

Právo pacienta

Každý pacient musí být srozuměn s každým zákrokem či opatřením, které se ho týká. Má se tak dít nejen s jeho vědomím, ale i s jeho souhlasem. Tato skutečnost by měla být samozřejmostí, ale v minulosti tomu tak vždy nebylo. Nedodržení tohoto pravidla znamená nerespektování principu pacientovy autonomie. Zdravotní péče musí být až na výjimky poskytována na základě souhlasu pacienta. Souhlas může pacient kdykoliv odebrat, pokud se již nezačalo s výkonem a ukončení by jej ohrozilo na životě.

Souhlas pacienta musí být

 • svobodný – pacient nesmí být pod nátlakem, ani ve stresu
 • srozumitelný – souhlas musí být proveden takovou formou, že je jasné, k čemu pacient dává souhlas a za jakých podmínek
 • kvalifikovaný
 • informovaný – pacient musí být náležitě poučen, tj. musí znát příčinu a původ nemoci, účel, povahu, přínos, důsledky a rizika výkonu, jiné možnosti (včetně alternativ v rámci EU), navazující léčbu, omezení a doporučení ve způsobu života

Formy souhlasu

V každé situaci může být vhodná jiná forma souhlasu (ne nutně písemná) a zvolení špatné formy je chybou lékaře. Uvedené formy se liší důkazním břemenem. U ústního souhlasu se musí provést záznam do zdravotnické dokumentace, že byl pacient poučen. Písemný souhlas se do dokumentace zakládá.

Právní formy souhlasu jsou tři:

 • konkludentní (mlčky udělený) souhlas,
 • ústní souhlas
 • souhlas písemný – podepsaný pacientem

Požadované údaje

Informovaný souhlas musí obsahovat určité údaje. Těmi jsou:

 • Poskytovatel zdravotních služeb
 • Poučující lékař (u nelékařské služby jiný zdravotník)
 • Jméno, příjmení a datum narození pacienta
 • Označení zdravotního výkonu nebo služby
 • Účel, povaha, předpokládaný přínos zdravotního výkonu nebo služby
 • Předpokládané důsledky a následky zdravotního výkonu nebo služby
 • Možná rizika spojená se zdravotním výkonem nebo službou
 • Informace, zda existuje jiná alternativa, kromě navrženého zdravotního výkonu
 • Informace o možném omezení v obvyklém způsobu života, v pracovní schopnosti, zdravotní způsobilosti, po poskytnutí zdravotní služby nebo provedení zdravotního výkonu
 • Informace o léčebném režimu, preventivních opatřeních, případně o potřebě poskytnutí dalších zdravotních služeb
 • poučení o svém právu klást otázky a svobodně se rozhodnout, zda se zdravotním výkonem souhlasím či nikoli
 • vyslovení souhlasu s uvedenými zdravotními výkony
 • datum
 • podpis pacienta
 • podpis lékaře, který informace podával

Jiný informovaný souhlas

I když se nejčastěji informovaný souhlas týká zdravotních úkonů, existují i jiné možnosti, kdy se používá. Může to být například účast v různých dotazníkových akcích, výzkumném šetření, projektech či účasti na výzkumu. Vždy se jedná o svobodné rozhodnutí účastníka, který byl náležitě informován a seznámen se všemi aspekty, pozitivy i případnými negativy svého rozhodnutí se do takové činnosti zapojit.

Smyslem a účelem právní úpravy informovaného souhlasu je ochrana práv pacienta. Pacient by měl být předtím, než svůj souhlas s navrhovaným výkonem vysloví, srozumitelnou formou seznámen s účelem, povahou, předpokládaným prospěchem, následky a možnými riziky výkonu. Výkon provedený bez souhlasu pacienta či provedený se souhlasem pacienta, jejž dal nedostatečně či mylně poučen, považujeme za výkon provedený v rozporu s právními předpisy.

Zdroj: foto-Photo Express

23.4.2016 | Martin Motloch

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky