Terapie pohybového aparátu
SituaceZdraví

Terapie při poruchách pohybového aparátu

Poruchy pohybového aparátu patří v současné době zcela určitě k těm nejčastějším zdravotním problémům, se kterými se naše těla musí vyrovnávat. S problematikou poruch pohybového aparátu se setkávají lékaři mnoha oborů. Ordinace rehabilitačních zařízení jsou plné pacientů se zablokovanou páteří, svalovou bolestí či sníženou hybností kloubů. Až 90 % bolestí našeho hybného systému připadá na vrub právě funkčním poruchám. Pojďme si je tedy detailněji přiblížit.

Poruch pohybového aparátu přibývá

Pacientů s problematikou funkčních poruch pohybového aparátu výrazně přibývá. A s nimi i řada diagnóz,  jako je chronická bolest lokalizovaná v různých oblastech páteře, vadné držení těla, skolióza páteře, akutní blokáda, ústřel krční páteře, ale i jednostranné bolesti hlavy, se stávají častou příčinou dlouhodobé pracovní neschopnosti, důvodem k předepisování mnoha medikamentů či v konečném důsledku i vyústěním pro odchod do invalidního důchodu. Problematika je široká a zasahuje do mnoha oblastí medicíny, neboť bolest – jako hlavní příznak poruchy pohybového aparátu – je jednou z nejčastějších příčin návštěvy ordinací nejen praktických lékařů, ale i neurologů, ortopedů, neurochirurgů, rehabilitačních lékařů, lázeňských zařízení, ambulancí léčby bolesti či ordinací psychiatrů. Pacient se tak často stává satelitem obíhajícím jednotlivé specialisty, kteří si se stále se vracejícím „chronikem“ už nevědí rady.

Léčebná rehabilitace

Léčebná rehabilitace je medicínský obor, který je úzce propojen s řadou dalších odborností. Podle statistik má 95 % lidí problémy, které lze léčit rehabilitačním postupy. Naopak jejich zanedbání či neléčení mnohdy vede k závažným trvalým zdravotním komplikacím. Rehabilitace nám může pomoci zlepšit např. koncentraci či paměťové mozkové schopnosti.  Právě využitím metod léčebné rehabilitace můžeme zkvalitnit funkci našeho pohybového aparátu, tím ovlivnit bolest a snížit naši svalovou únavnost. Při bolestech kloubů mohou být navíc nápomocné léky jako HondroStrong, které bolest výrazně zmírní, často pomohou se jí úplně zbavit.                                                                

Jaké postupy využívá?

Zvolený léčebný postup bude záležet na zkušeném fyzioterapeutovi. Zjednodušeně řečeno, záleží jestli poruchy pohybového ústrojí jsou spíše ortopedické nebo neurologické.

  • ortopedičtí pacienti – bolestivé stavy zad, kloubů, poúrazové stavy, skoliózy, ploché nohy, artrózy, bolestivé funkční onemocnění ramenního kloubu, osteoporóza atd.
  • neurologičtí pacienti – akutní i chronické bolestivé stavy zad, bolest v týle od páteře, diskopatie, migrény, cévní mozková příhoda, dětská mozková obrna, polyneuropatie, RS, degenerativní onemocnění, míšní poranění, stavy po neurochirurgických operacích atd.

Brügger koncept

Koncept švýcarského neurologa Dr. Aloise Brüggera představuje ucelený a velmi široký koncept diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému.

Podstata: terapeutický koncept založený změně fyziologických průběhů pohybů a držení těla pacienta. K terapii se užívá korekce držení těla, aplikace horké role, cvičení s Thera-Band pružným pásem, nácvik ADL – nácvik všedních denních činností, které musejí být prováděny ve vzpřímeném držení těla, aktivní cvičení.

Cíl: eliminovat příčiny poruch a navodit dosažení vzpřímeného držení těla.

Indikace: funkční poruchy pohybového systému, vadné držení těla, skolióza

Koncept dle Roswithy Brunkow  

Roswitha Brunkow (1916-1975) byla německá fyzioterapeutka, která následkem úrazu byla na delší čas připoutána na invalidní vozík. Sama na sobě vypozorovala, že při vzpěrném izometrickém napínání rukou a nohou se jí daří  aktivace svalů celého trupu, včetně krčních.

Podstata: cílená aktivaci svalových řetězců, která umožňuje: posílení oslabeného svalstva, stabilizaci páteře, reedukaci správných pohybů. Základem terapie jsou „vzpěrná cvičení“, kdy dochází k zapojení svalových řetězců končetin, které se šíří i na svalstvo trupu.

Indikace: funkční poruchy páteře, poúrazové stavy, poruchy držení těla, skoliózy, periferní obrny, roztroušená skleróza.

Kontraindikace: kardiovaskulární choroby, arteriální hypertenze, plicní choroby s přetížením pravého srdce, poranění mozku, nedostatečně stabilizované zlomeniny.

Cíl: zlepšování funkce oslabeného svalstva, aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře.

Freemanova metoda

Metoda senzomotorické stimulace vychází z klinických poznatků M. Freemana a byla rozpracována prof. V. Jandou a M. Vávrovou kolem roku 1970.

Podstata: metoda vycházející z představy, že pro vznik funkční poruchy hlezenních kloubů hraje zásadní roli svalově-šlachová instabilita.  Cvičením dojde ke koordinaci svalové činnosti a zlepšení stability. Základem je nácvik tzv. „malé nohy“, ke cvičení se využívá systému válcových a kulových úsečí.

Indikace: poruchy statiky nohy (plochonoží), poruchy funkce kolenních, kyčelních ramenních kloubů, chronických bolestí páteře, následné léčbě poúrazových stavů pohybového aparátu, při nestabilitě nebo hypermobilitě pohybového aparátu, vadného držení těla, u poruch rovnováhy.

Kegelovo cvičení

Kegelovy cviky vyvinuté v roce 1948 americkým gynekologem Arnoldem Kegelem, se zaměřují na procvičování a zpevnění svalů v oblasti močové trubice a konečníku, neboli takzvaného pánevního dna.

Podstata: cílené posílení svalů dna pánevního. Důraz je kladen na edukaci, autoterapii, k objektivizaci cvičení lze využít perineometr.

Indikace: inkontinence moči způsobená oslabením svalů dna pánevního, podmínkou je základní gynekologické a urodynamické vyšetření.

Klappova metoda

Rudolph Klapp (1873–1949) byl německý ortoped, který se zajímal o pacienty s vadným držením těla a skoliózou. Jeho metoda pro korekci postavení páteře využívá lezení po všech čtyřech.

Podstata: cvičení pohybu po čtyřech končetinách, sloužící k trojrozměrné mobilizaci páteře a ke korekci jejich vadných zakřivení, ke zlepšování svalové síly, koordinace a vytrvalosti.

Indikace: idiopatické skoliózy, Scheuermannova choroba, neboli tzv. kulatá záda, Bechtěrevova choroba, vadné držení těla.

Kontraindikace: postižení horních či dolních končetin.

McKenzie metoda

Robin A. McKenzie se narodil na Novém Zélandu (1931). V roce 1953 začal provozovat soukromou praxi ve Wellingtonu. Právě zde rozvinul svůj mimořádný zájem o léčbu poruch páteře. McKenzie metoda je soubor cviků, technik, které podporují regeneraci a zotavení páteře. Cvičení fungují skvěle na úlevu od bolesti.

Podstata: V rámci terapie cvičí pacient obvykle pouze jeden cvik několikrát denně a dodržuje pokyny běžných denních aktivit, které mu jsou doporučeny pro usnadnění denních činností – např. jak se oblékat, jak si čistit zuby, jak sedět, stát, vstávat, spát, aby se bolestivé příznaky tolik neprovokovaly.

Indikace: Metoda je vhodná pro celý muskuloskeletální/kostně-svalový systém, tzn. páteř krční, hrudní, bederní, ale i svaly a klouby končetin, jako např. rameno, koleno, kyčel atd.

Cvičení Ludmily Mojžíšové

Ludmila Mojžíšová (1932– 1992) pracovala jako zdravotní sestra ve výzkumu, pak jako asistentka oddělení rehabilitace na FTVS UK v Praze.

Podstata: diagnosticko-léčebná metoda, jejíž podstatou je reflexní ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna za použití pohybové léčby bederní páteře, křížové kosti, kostrče a svalů, které ovlivňují jejich vzájemnou polohu. Cestou vegetativního nervového systému dochází k ovlivnění regulace ženských pohlavních orgánů. Odstranění svalových spazmů, mobilizaci žeber a doporučením aktivního cvičení.

Indikace: léčba ženské sterility, bolestivé syndromy bederní, hrudní i krční, migrény, gynekologické obtíže (bolestivá menstruace, opakované záněty), dysfunkce svalů dna pánevního, bolestivá kostrč.

Spinální cvičení

Spinální cvičení jsou aktivní cvičení, při kterých se využívá v podstatné míře dýchání. Působí relaxačně a významně přispívají ke zlepšení stavu páteře.

Podstata: protichůdný otáčivý pohyb dolní části páteře vůči oblasti krční, kdy dochází k aktivaci krátkých zádových svalů a vazů, uvolnění obratlů a svalového hypertonu. Pohyb je v koordinaci s dýcháním. Systém vychází z jógy.

Indikace: stabilizace páteře, vhodné i u hypermobility, prevence bolestí zad.

Frankelovo cvičení

Frankelovy cviky představují nácvik přesného provádění určitého pohybu, např. dolních končetin, tak aby nebyl rušen ataxií, čili nepřesností při pohybu.

Podstata: racionální soustava opakovaných cvičení k reedukaci normálních pohybů s postupem od jednoduchého ke složitějšímu. Cílem je odstranění ataxie  (porucha koordinace pohybů) a nedostatek souhry svalů při pohybech, které vznikají při postižení míchy a mozečku.

Indikace: ataxie při RS, onemocnění míchy, postižení zadních provazců, hemiparézy s poruchami pohybu po cévní mozkové příhodě.

Bobath koncept

Je nejčastěji používaným postupem při léčbě dětské mozkové obrny ve světe. Základním znakem Bobath konceptu je práce v týmu. Ve středu týmu vždy stojí dítě a jeho rodina. Všichni ostatní terapeuti (logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut aj.) musí na problémy dítěte pohlížet stejnýma očima a musí umět použít vhodné léčebné techniky.

Podstata: systémový diagnostický a terapeutický přístup orientovaný na řešení problematiky pacientů s poruchami funkce pohybu a posturální kontroly způsobené poruchou CNS. Terapie se děje interakcí mezi terapeutem a pacientem. Předpokládá se zachovalý funkční potenciál mozku (plasticita). Cílem je dosažení maximální kvality a nejvyšší možné úrovně funkce v limitu individuálního postižení.

Indikace: stavy po CMP, DMO.

Vojtova terapie

Prof. MUDr. Václav Vojta (1917 – 2000) byl český a německý lékař, specializací dětský neurolog. Je autorem metody reflexní lokomoce nazývané Vojtova metoda a používané k léčbě dětí s dětskou mozkovou obrnou.Vojtova terapie se osvědčila na celém světe u mnoha pacientů od kojeneckého věku až po dospělé.

Podstata: neurofyziologicky a vývojově orientovaný systém s cílem znovuobjevení vrozených fyziologických pohybových vzorů, které byly blokovány postižením mozku v časném dětství nebo byly v důsledku traumatu ztraceny. Pracuje se s reflexními pohybovými vzory s cílem aktivovat ztracené nebo patologické motorické funkce. Se změnu motorickou dochází i k významné vegetativní reakci (dýchání, pocení, zčervenání kůže).

Indikace: poruchy motorického vývoje dětí, míšní poruchy RS, skoliózy, dysplazie kyčelního kloubu dětí, vadné držení těla aj.

Fyzioterapie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Využívá standardizovaných postupů na základě nejnovějších vědeckých poznatků a empirie. Spektrum metod, cvičení, léčebných postupů a různých konceptů používaných v léčebné rehabilitaci je značně rozsáhlý a stále se rozšiřuje o nové znalosti a směry, jak ovlivnit nastavení našeho těla k co nejlepší funkci. Většina léčebných technik je založena právě na empirii, letité zkušenosti fyzioterapeutů a lékařů. A právě díky tomu má i praktický dopad. Různé metody se prolínají a kombinují. Důležité je, aby pomohly pacientům právě s poruchami pohybového aparátu.

Zdroj: foto – Pixabay

7.9.2016 | Martin Motloch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás


FM solutions, a.s.


+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky