Pro koho a na co je příspěvek určen

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.

Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok.

Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou.

Pro posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby, kterými jsou:

Příspěvek lze použít pouze na výdaje související se zabezpečením pomoci a podpory žadatele.

Jak získat příspěvek na péči

O příspěvek je možné požádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.

Poté, co je žádost podána, provede sociální pracovník tzv. sociální šetření v místě, kde žadatel žije, a zhodnotí jeho potřeby a stupeň nesoběstačnosti (resp. závislosti na pomoci a podpoře druhých) dle prováděcího právního předpisu. Dále se žádostí zabývá posudkový lékař úřadu práce, který posuzuje dopad zdravotního stavu žadatele na jeho soběstačnost (přičemž vychází i z předchozího sociálního šetření a doložených lékařských zpráv). O přiznání či nepřiznání příspěvku nakonec rozhoduje krajská pobočka ÚP ve správním řízení.

Žadatel o příspěvek musí vyplnit potřebné formuláře – Žádost o přiznání příspěvku na péči a Oznámení o poskytovateli pomoci.

Pečující osoba

Osoba pečující je ta, která je uvedena v „Oznámení o poskytovateli pomoci“ a podílí se nějakým způsobem na péči o člověka závislého na pomoci druhých. Jedna osoba závislá na péči může mít i více pečujících osob.

Pečující osoba může být buď osoba blízká (rodinný příslušník), nebo asistent sociální péče. Podle zákona o sociálních službách platí, že asistentem sociální péče může být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let věku a je zdravotně způsobilá.

Výše příspěvku na péči

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

O aktuální výši příspěvku na péči se vždy informujte na příslušné pobočce Úřadu práce, u sociálních pracovníků nebo na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Praktické rady

zdroj: foto-Pixabay


Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky