Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky pro umísťování článků, obchodních sdělení a jiných reklamních prvků na internetový portál poradimesi.cz.

I. Obecné informace

Spolek Poradíme si, z.s., se sídlem Beroun, Dobrovského 1011/1, PSČ: 266 01, IČ: 04896301, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 65153 (dále také jen “Provozovatel”) je mimo jiné provozovatelem internetového portálu poradimesi.cz (dále také jen “Portál”).

www.poradímesi.cz je internetový portál zaměřený na praktické rady pro péči o sebe i o své blízké. Ambicí Portálu je vytvořit prostor, kde čtenář nalezne spolehlivé a důvěryhodné informace prezentované srozumitelnou a přehlednou formou. Portál vytváří prostředí pro sdílení zkušeností, rady odborníků, praktické tipy, recenze či doporučení.

II. Obsah Portálu

Ambicí Portálu je vyplnit mezeru mezi odbornými texty a ne vždy korektními informacemi v internetových diskusních fórech. Portál chce být srozumitelným a vyhledávaným zdrojem informací pro každého.

Obsah Portálu tvoří primárně redakční články – autorská díla členů redakce. Zdroje využité při tvorbě článku jsou vždy konkrétně uvedeny pomocí odkazu či označení zdroje.

Zveřejňované fotografie jsou autorská díla členů redakce, fotografie získané z neplacených veřejných databází (například pixabay.com) či placených databází (například dollarphotoclub.com).

Na obsahu portálu se podílejí i sami návštěvníci svými dotazy, příspěvky, případně účastí v diskusích. Do tvorby obsahu jsou dále zapojeny i komunity, organizace či spolky zaměřené na problematiku péče a zdraví.

III. Podmínky zveřejnění článku

i. Autorství článku

Text článku, který je na Portále zveřejněn, musí být autorským dílem, nebo musí být k jeho zveřejnění a použití pro vlastní účely Portálu zajištěno svolení autora. Provozovatel preferuje zveřejnění originálních autorských článků. Před zveřejněním je provedena důkladná kontrola, zda nebyl článek již publikován jinde.

ii. Věcný obsah článku

Článek musí svým zaměřením odpovídat tematickému zaměření Portálu (péče o blízkého člověka, zdraví, zdravotní a sociální služby a související životní situace). V textu článku nesmí být uvedeny jakékoli zavádějící informace. Veškerý text článku musí být v souladu s dobrými mravy a zákony České republiky.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vymazat článek, u kterého bude zjištěno porušení autorských práv, nebo nevhodný či klamný obsah. Provozovatel si dále vyhrazuje právo nezveřejnit články či komentáře, které obsahují vulgarismy či články s nevhodným obsahem (rasistický podtext, násilí, nabádání k nelegálním činnostem apod.).

iii. URL odkazy

V textu článku mohou být externí odkazy. Každý odkaz by měl směřovat na unikátní URL adresu.

iv. Dodání podkladů pro článek externími autory

Text článku musí být dodán ve formátu DOC (či jiném obdobném formátu). Doporučená délka a struktura textu:

 • Nadpisy: 8 slov a méně
 • Věty: 15-20 slov
 • Odstavce: 40-70 slov
 • Celý článek: cca 500 slov

Fotografie musí být dodány ve formátu JPEG, PNG (či jiném obdobném formátu) v rozlišení 72 dpi, doporučená velikost 900 x 420 pixel.

Odesláním textu, příspěvku, článku, PR článku dává autor souhlas se zveřejněním svého článku a potvrzujete, že je autorem tohoto článku, nebo má svolení autora zaslaný článek použít ke svým účelům a zveřejnit ho na internetu. Odesláním textu, příspěvku, článku, PR článku autor také potvrzuje, že se seznámil s podmínkami zveřejnění článku na této stránce.

v. Publikace článku

Datum zveřejnění článku a jeho zařazení do konkrétní rubriky je stanoveno Provozovatelem po dohodě s autorem článku.

Doba zveřejnění konkrétního článku je obdobně stanovena Provozovatelem po dohodě s autorem článku.

vi. Odborné články / informace

Články zaměřené na konkrétní odbornou problematiku jsou uveřejňovány zdarma. Články mohou obsahovat odkaz na firmu, službu, produkt či zařízení v minimální míře stanovené a domluvené Provozovatelem a autorem článku.

vii. Sponzorované články

Provozovatel umožňuje za úplatu prezentovat sponzorované články. Cena za zveřejnění konkrétního článku se stanoví na základě platného ceníku nebo předchozí dohodě Provozovatele s autorem článku.

Sponzorované články mohou mít různou podobu (PR články, testy či recenze výrobků či služeb a tak podobně).

Sponzorované články mají označení „Sponzorováno“ a po dobu zveřejnění se zobrazují v konkrétní rubrice na pozici domluvené Provozovatelem a autorem článku.

viii. Právo Provozovatele odmítnout článek

Provozovatel má právo odmítnout uveřejnit článek:

 • Jehož obsah je v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě rozporu mezi autorem článku a Provozovatelem o tom, zda článek splňuje některou z uvedených podmínek, rozhoduje názor Provozovatele;
 • Propagující konkurenta Provozovatele nebo některého jeho partnera (soutěžitele v hospodářské soutěži) nebo směřující po prokliku na stránky takového subjektu;
 • Který je svým obsahem, kvalitou nebo formou neslučitelný se zájmy Provozovatele;
 • Který neodpovídá aktuální nabídce Provozovatele nebo předchozí dohodě Provozovatele s autorem (včetně rezervace či objednávky nereálného objemu článků);
 • Jde-li o rezervaci nebo objednávku publikace článku na vzdálenější období (obvykle více než 6 měsíců), u kterého Provozovatel vzhledem k možným změnám návštěvnosti, cen, technických či jiných podmínek, nemůže garantovat poskytnutí požadovaného zvěřejnění za podmínek platných v okamžiku doručení takové rezervace nebo objednávky;
 • Jde-li o rezervaci nebo objednávku sponzorovaného článku na službě/stránce, u které Provozovatel garantuje exkluzivitu jinému inzerentovi vůči jeho konkurentům a rezervace či objednávka je pro takového konkurenta;
 • U nějž má důvodné pochybnosti, zda autor disponuje všemi potřebnými právy (zejména autorskými či k ochranné známce) nutnými k jejímu zveřejnění, a to do doby než autor tato svá práva Provozovateli hodnověrně prokáže;
 • U nějž je hodnota objednávky nižší než minimální výše objednávky stanovená Provozovatelem;
 • Jestliže má vůči autorovi pohledávky po lhůtě splatnosti.

Provozovatel má dále právo nezveřejňovat články, jestliže dodané podklady nesplňují stanovené technické podmínky (nesprávné rozměry reklamního prvku, překročení datové velikosti, generování chyb ve stránce, odkazování na nepovolenou URL apod.).

Provozovatel je povinen autora neprodleně informovat o tom, že odmítá zveřejnit jeho článek nebo že již publikovaný článek přestal zveřejňovat s uvedením důvodu, který ho k takovému postupu vedl.

IV. Závěrečná ustanovení

Provozovatel neodpovídá za pravdivost a správnost údajů v zaslaných článcích. Obsah zveřejněných článků nevyjadřuje názory a postoje Provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo smazat jakýkoliv článek bez udání důvodu. Provozovatel nenese zodpovědnost za zveřejnění obsahu porušujícího autorská práva. Pokud bude Provozovatel na některý obsah z hlediska porušení autorských práv upozorněn bude takový obsah po prověření smazán případně upraven tak, aby autorská práva neporušoval. Postupy a příklady na poradimesi.cz jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory žádné právní důsledky.

Platné od 1. dubna 2016

Obchodni podminky PDF

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky