Úřady

Co dělá lékařská posudková služba?

Lékařská posudková služba působí v rezortu práce a sociálních věcí. Je soustavou lékařských posudkových orgánů, jejichž úkolem je posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob. Posuzování zdravotního stavu neprovádí přímo lékařská posudková služba. Ta posuzování provádí až na žádost správního orgánu, u kterého si osoba podala žádost o průkaz osob se zdravotním postižením nebo o dávku ze systému sociálního zabezpečení.

Výsledkem je vydání posudku, tedy vyhodnocení, zda posuzovaná osoba splňuje podmínky pro přiznání dávky ze systému sociálního zabezpečení nebo pro vydání průkazu osoby se zdravotním postižením. Je-li podmínkou pro nárok na dávku i jiná než zdravotní podmínka, její vyhodnocení lékařské posudkové službě nenáleží.

Posudkovým orgánem je okresní správa sociálního zabezpečení, v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení a v Brně Městská správa sociálního zabezpečení Brno.

Lékařská posudková služba by měla zajistit plynulé vyřizování posudků. Posuzuje zejména:

  • stupně invalidity a změny stupně invalidity,
  • dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat výdělečnou činnost,
  • zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou,
  • schopnost pohyblivosti a orientace pro přiznání nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením a zda se jedná o osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým nebo zrakovým postižením, nebo osobu s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku,
  • stupeň závislosti pro přiznání nároku příspěvku na péči,
  • pracovní schopnosti dočasně práce neschopných pojištěnců po uplynutí podpůrčí doby.

Kritéria posuzování

Hlavní činností lékařské posudkové služby je posuzování zdravotního stavu a důsledků zdravotního postižení. Obvykle je výchozím kritériem dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Jedná se o stav, který podle lékařské vědy trvá minimálně rok. Hodnotí se funkční dopad zdravotního postižení na určitou oblast. Může nastat situace, že nepříznivý zdravotní stav s ohledem na jeho funkční dopady nesplňuje podmínky pro přiznání určité dávky. Lhůta pro vydání posudku okresní správy sociálního zabezpečení je 45 kalendářních dnů.

Jaké doklady doložit

Posuzovaná osoba musí lékařské posudkové službě poskytnou součinnost. Posuzovaná osoba však nesmí být nucena k obstarávání zdravotnické dokumentace, neboť lékaři mají povinnost na žádost posudkových lékařů dokumentaci předložit. Posuzovaná osoba má právo předložit posudkové službě aktuální lékařské zprávy. Jedná se například o ty lékařské zprávy, které praktický lékař nemá k dispozici.

Práva a povinnosti lékařské posudkové služby

Lékařská posudková služby musí vycházet ze zdravotního stavu posuzované osoby. Vychází z lékařských zpráv a posudků vypracovaných ošetřujícími lékaři. Posudková služba hodnotí všechny lékařské nálezy a přihlíží rovněž k vlastním nálezům. Posudková služba může osobu vyzvat, aby se podrobila vyšetření zdravotního stavu. Může také provádět kontrolní lékařskou prohlídku, kterou si ověřuje, zda zdravotní stav je stále důvodem pro pobírání dávky.

Nesouhlas se zdravotním posudkem

Posudky o zdravotním stavu a pracovní schopnosti nejsou správním rozhodnutím. Slouží jako podklad pro vedení správního rozhodnutí. To znamená, že proti samotnému posudku se odvolat nelze. Lze to až po vydání rozhodnutí, které se opírá o zdravotní posudek. Případně můžete požádat o nový přezkum.

Zdroj: foto-pixabay
MPSV

15.7.2019 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme