týdenní stacionář
Péče

Jak funguje týdenní stacionář?

Týdenní stacionář je pobytovou sociální službou. Poskytuje se osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Během pracovního týdne je jedinec nepřetržitě v zařízení, avšak víkendy může trávit se svou rodinou. To je hlavní rozdíl oproti dennímu stacionáři, kde jedinec setrvává pouze po dobu jednoho dne a na noc se vrací domů. Jaké služby týdenní stacionář nabízí?

Týdenní stacionář poskytuje tyto činnost:

 • ubytování,
 • stravování,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně-terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Konkrétní náplň jednotlivých úkonů stanovuje příslušná prováděcí vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí v § 13.

Jaký je smysl služby?

Týdenní stacionáře pečují o svěřené osoby během pracovní týdne. O víkendech pak péči přebírá rodina. Smyslem týdenních stacionářů je umožnit osobám, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby, vést samostatný život, rozvíjet dosavadní schopnosti, rozvíjet kontakt se společenským prostředím a přitom zachovat stávající rodinné vazby.

Komu je služba určena?

Týdenní stacionáře jsou určeny osobám všech věkových kategorií se zdravotním postižením, ale i osobám duševně nebo chronicky nemocným. Některá zařízení se specializují na seniory.

Komu nemůže být služba poskytnuta?

Služba nemůže být poskytována:

 • osobám se smyslovým postiženým, které vyžadují specifickou péči,
 • osobám se závažnou závislostí,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotnickou péči nebo odborné ošetřování ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám, které jsou duševně i fyzicky soběstačné,
 • osobám, které nejsou schopné kolektivního soužití.

Jakými principy se řídí poskytování služby?

Stejně jako jiné sociální služby i týdenní stacionáře se řídí principem individuálního přístupu. Veškeré poskytované služby jsou plánovány individuálně na míru klientovi. Dalším důležitým principem je partnerství. Klienti mají právo na výběr služeb a podílet na rozhodování o vlastní osobě. Při poskytování sociálních služeb je dbáno na ochranu práv člověka a na respektování lidské důstojnosti.

Týdenní stacionáře poskytují služby, které směřují k co největší samostatnosti klienta a k zachování dosavadního životního stylu. Služba je poskytována během pracovního týdne. Víkend tráví jedinec se svou rodinou. Přehled všech stacionářů naleznete zde. 

Zdroj: foto-pixabay

11.11.2019 | Michaela Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme