rekvalifikace
Úřady

Je čas na rekvalifikace

Česká republika se snaží o aktivní politiku zaměstnanosti. K tomu jí slouží podpora rekvalifikace a školení zaměstnanců (dle nařízení vlády č. 97/2010 Sb.), která je poskytována na území okresů s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50% vyšší než je průměrná míra nezaměstnanosti v ČR. Zároveň podporuje tvorbu nových pracovních míst částkou 50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo zřízené na území okresu s uvedenou mírou nezaměstnanosti. Pro mnohé obyvatele žijící v regionech ohrožených nezaměstnaností je právě rekvalifikace nadějí získat dobře placené místo.

Proč se práce mění?

Současná doba je charakteristická rychlými inovacemi ve všech pracovních profesích. S nástupem internetu vznikají nové typy zaměstnání, které digitální doba vyžaduje, a jsou třeba. A mnohé, letité profese končí, nebo se dramaticky snižují počty jejich pracovníků. Podniky, které neobstojí v dravé konkurenci, jsou nuceni ukončit činnost a její zaměstnanci jsou propuštěni. Zároveň s omezováním některých typů výroby se ale otvírají jiné segmenty trhu. Ty potřebují přijmout nové zaměstnance. Ti, kteří jsou schopni se rekvalifikovat, se znovu vracejí do pracovního procesu. Co je tedy hlavními kritérii rekvalifikace?

Rekvalifikace

Rekvalifikace je označení pro získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Při určování obsahu se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání.

Kdo může rekvalifikovat?

Oprávnění pro rekvalifikační kurzy získává firma po certifikaci, tj. po splnění řady podmínek. Tím je dáno, že všechny pověřené subjekty poskytují stejnou kvalitu změněné kvalifikace, učí stejné programy. Rekvalifikaci proto může provádět pouze akreditované zařízení a vzdělávací nebo zdravotnické zařízení, které má akreditované (uznané, odsouhlasené) vzdělávací programy.

Jaké jsou druhy rekvalifikačních kurzů?

  • Rekvalifikační kurzy placené – uchazeč si je hradí ze svých prostředků; jedná se o veřejné kurzy.
  • Rekvalifikační kurzy zabezpečované úřadem práce – sjednává a hradí příslušný úřad práce, v jehož evidenci se uchazeč o zaměstnání nachází. Rekvalifikace není nárokovatelná, tzn. uchazeč o ní může požádat, ale zda mu kurz bude poskytnut, rozhoduje pouze pracovník úřadu.

Jaké jsou podmínky pro zařazení zájemce do rekvalifikačního kurzu?

  • být v evidenci ÚP jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání
  • mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti)
  • zdravotní způsobilost pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese
  • rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa
  • rekvalifikace musí být účelná – po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání

Kdo hradí náklady kurzu?

V případě, že rekvalifikaci zajišťuje Úřad práce, je to on, který hradí kurzovné i veškeré náklady spojené s rekvalifikací (doprava, ubytování atp.). Náklady ale mohou být vymáhány zpět, pokud účastník kurzu rekvalifikaci nedokončí (mimo vážných důvodů), navíc může být až na půl roku vyřazen z evidence úřadu práce.

Podpora při kurzu

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní rekvalifikace zajišťovanou Úřadem práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání.

Rekvalifikaci si můžete sehnat i sami

Podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání zabezpečit rekvalifikaci sám. Za tím účelem si volí:

  • druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat
  • rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést

Proplatí ji ÚP nebo ne?

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci Úřadu práce svůj požadavek na formuláři „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“. Žádat o zvolenou rekvalifikaci je třeba alespoň 30 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek Úřadem práce posoudit a zpracovat. Požadavek je posuzován odbornou komisí, zda zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění zájemce na trhu práce a zda je pro něho vzhledem k zdravotnímu stavu vhodná. Cenu rekvalifikace doloží zájemce „Potvrzením rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu. Cena rekvalifikace musí obsahovat i náklady za závěrečnou zkoušku. Vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí v období 3 let přesáhnout celkovou částku 50 000 Kč.

Rozhodne Úřad práce

Hrazení zvolené rekvalifikace Úřadem práce není nárokové, je plně na zvážení Úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí. Pozor: Úřad práce uhradí cenu zvolené rekvalifikace teprve po úspěšném absolvování rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu zařízení.

Rekvalifikace zaměstnanců

Provádět rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců, mohou i stávající zaměstnavatelé na základě písemné dohody s příslušným Úřadem práce. V tomto případě lze hradit pouze náklady na realizaci rekvalifikačního kurzu (kurzovné), nikoli náhradu mzdy, která přísluší rekvalifikovanému zaměstnanci po dobu rekvalifikace realizované v pracovní době, ani např. cestovné nebo náklady na ochranné pracovní prostředky. Žádosti zaměstnavatelů o finanční příspěvek na rekvalifikaci zaměstnanců řeší příslušný Úřadu práce.

Zvyšte si šanci na práci. Pod tímto sloganem nabízejí pracovní portály desítky nejrůznějších rekvalifikačních kurzů. Od účetních po manažery. Také se můžete stát lektorem kurzů pro rekvalifikace. Ale podstatné jsou dvě věci. Jaká je po nabízené nové profesi poptávka? Získáte práci ve svém regionu či budete dojíždět za novým zaměstnáním do sousedního kraje? Ta druhá je taky k zamyšlení. Zaplatí vám rekvalifikaci Úřad práce nebo budete muset sáhnout do svých úspor. Zjistěte si skutečnou perspektivu své nové kvalifikace. Abyste draze zaplacený kurz nepřipsali jen do kolonky svého životopisu (CV) a dál zůstávali uchazečem o zaměstnání na Úřadu práce.

9.3.2016 | Martin Motloch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky