Úřady

Kdy vzniká nárok na invalidní důchod?

Invalidita je ztráta nebo snížení pracovní schopnosti. Obvykle vzniká důsledkem vážného onemocnění nebo úrazu. Slouží těm, kteří kvůli špatnému zdravotnímu stavu nemohou pracovat. Rozlišujeme tři stupně invalidity na základě poklesu pracovní schopnosti.

Podmínky nároku na invalidní důchod

Nárok na invalidní důchod vzniká osobě, která nedosáhla věku 65 let a stala se invalidní vlivem pracovního úrazu nebo se stala invalidní v důsledku vážného onemocnění a zároveň splnila potřebnou dobu pojištění.

Stupně invalidity

Jedinec se stává invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti o nejméně 35 %. Na základě poklesu pracovní schopnosti zákon rozlišuje tři stupně invalidity:

 • invalidita 1. stupně – pokles pracovní schopnosti o 35 % – 49 %,
 • invalidita 2. stupně – pokles pracovní schopnosti o 50 % – 69 %,
 • invalidita 3. stupně – pokles pracovní schopnosti o 70 % a více.

Invalidní důchod nemusí být trvalý, závisí na vývoji vašeho zdravotního stavu. Kontrolní lékařské prohlídky se provádí většinou jednou za 1 – 3 roky, podle závažnosti vašeho zdravotního stavu.

Potřebná doba pojištění

U invalidních důchodů platí zcela jiná pravidla, povinné doby pojištění jsou nízké. Lhůty činí u osob ve věku:

 • do 20 let méně než jeden rok pojištění,
 • od 20 do 22 let jeden rok,
 • od 22 do 24 dva roky,
 • od 24 do 26 tři roky,
 • od 26 do 28 čtyři roky,
 • nad 28 let 5 roků.

Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem invalidity. U osob nad 28 let se zjišťuje z posledních 10 let před vznikem invalidity. Jestliže se pojištěnec stal invalidním vlivem pracovního úrazu, považuje se podmínka potřebné doby pojištění za splněnou. Do doby pojištění se také započítává tzv. náhradní doba pojištění.

Výše invalidního důchodu

Výše invalidního důchodu se skládá ze dvou složek. Ze základní výměry, která činí 9 % průměrné mzdy a z procentní výměry, která činí za každý celý rok doby pojištění:

 • 0,5 % výpočtového základu měsíčně, v případě invalidity 1. stupně,
 • 0,75 % výpočtového základu měsíčně, v případě invalidity 2. stupně,
 • 1,5 % výpočtového základu měsíčně, v případě invalidity 3. stupně.

Výši invalidního důchodu si můžete vypočítat v internetové kalkulačce.

Invalidní důchod v mimořádných případech

Na invalidní důchod má nárok i osoba, která dosáhla alespoň 18 let, má trvalý pobyt na území ČR a je invalidní ve 3. stupni, přičemž invalidita vznikla před 18. rokem a tato osoba nebyla účastna na pojištění potřebnou dobu.

Změna invalidního důchodu na starobní

Nárok na invalidní důchod zaniká dnem, kdy jeho poživatel dosáhl 65 let a v tento den zároveň vzniká nárok na starobní důchod ve výši, v jaké náležel stávající invalidní důchod. To znamená, že se neprovádí výpočet starobního důchodu. Poživatel starobního důchodu může požádat ČSSZ o výpočet výše starobního důchodu dle zákonných pravidel. Jedinci pak bude náležet ten starobní důchod, který bude vyšší.

Žádost o invalidní důchod

O invalidní důchod musíte sami požádat. Žádost o invalidní důchod si nesepisujete sami, ale žádost sepisuje pracovník důchodového oddělení na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Poté vytištěnou žádost pouze podepíšete. Žádný formulář žádosti o invalidní důchod, který byste si mohli dopředu vyplnit, neexistuje.

Náležitosti k podání žádosti o invalidní důchod:

 • občanský průkaz,
 • doklady o studiu/učení – výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom,
 • vojenskou knížku nebo propouštěcí list (pouze muži),
 • rodné listy dětí (pouze ženy),
 • potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce,
 • má-li být důchod vyplácet na bankovní účet, vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet, příp. Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky).

K prokázání invalidity potřebujete Posudek o zdravotním stavu.
Zda váš zdravotní stav odpovídá některému stupni invalidity, posuzuje lékař referátu lékařské posudkové služby pověřený posuzováním zdravotního stavu pro příslušnou správu sociálního zabezpečení. Eventuální přezkum provádí Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí.

Lékařská posudková služba

Posudek obsahuje kromě jiného i účel, výsledek a odůvodnění posouzení, výčet rozhodujících podkladů o zdravotním stavu, míru poklesu pracovní schopnosti se stanovením, zda se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Posudek rovněž stanovuje schopnosti využít zachovanou pracovní schopnost (u 2. stupně), nebo zda jste schopni výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek (u 3. stupně)
O tom, zda jste či nejste invalidní, se správní rozhodnutí nevydává. Správní řízení rozhoduje o vašem nároku na invalidní důchod – správní orgán musí odkázat také na posudek o zdravotním stavu.

Správní rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení o invalidním důchodu uvádí:

 • stupeň invalidity,
 • den vzniku invalidity nebo den, od něhož došlo ke změně stupně invalidity,
 • procentní míru poklesu pracovní schopnosti, u poklesu aspoň o 70 % také údaj o tom, zda jste schopni výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek,
 • orgán, který posoudil váš zdravotní stav a pracovní schopnost a datum posouzení,
 • u pracovního úrazu či nemoci z povolání také to, že invalidita vznikla následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání.

Více informací o invalidních důchodech naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Zdroj: foto-pixabay

27.8.2018 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme