úřad práce
Úřady

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen lidem s těžkým zdravotním postižením. Smyslem příspěvku je pomoci lidem financovat pomůcky, které jim pomohou v běžném životě a které by si z vlastních zdrojů pořídit nemohli. Jedná se např. o vodícího psa, úpravu auta, úpravu bytu, pořízení schodové plošiny a další.

Na tento příspěvek má nárok osoba, která má

 • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo
 • těžké sluchové postižení nebo
 • těžké zrakové postižení

Pro přiznání příspěvku je důležité, že se musí jednat o dlouhodobě nepříznivý stav. Tím se myslí takový stav, který dle poznatků lékařské vědy trvá více než rok. Seznam diagnóz pro přiznání příspěvku naleznete v příloze zákona č. 329/2011 Sb. zde (strana 24).

Další podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že:

 • osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky)
 • zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím
 • osoba může zvláštní pomůcku využívat
 • zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou
 • také nesmí jít o zdravotnický prostředek, který nebyl osobě uhrazen z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace
 • pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena
 • seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce
  č. 388/2011 Sb., strana 2.
 • příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je

Na co lze příspěvek využít?

Kompletní seznam pomůcek, na které lze příspěvek použít, naleznete v příloze vyhlášky č. 388/200 Sb. na straně 2. Příspěvek lze uplatnit i na pomůcku, která v seznamu není uvedená, a to za předpokladu, že ji krajská pobočka Úřadu práce považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedená je.

Mezi pomůcky, přístroje nebo úpravy, na které lze příspěvek použít, patří například:

 • úprava automobilu – ruční ovládání, nakládání vozíku
 • stavební práce – uzpůsobení bytu
 • pomůcky usnadňující pohyb – automobil, přenosná rampa, schodolez
 • pomůcky pro zrakově postižení – čtecí přístroj, vodící pes, DYMO kleště
 • pomůcky pro sluchově postižené – signalizace pláče dítěte, telefonní zesilovač, signalizace domovního zvonku
 • a další

Jaká je výše příspěvku?

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč nebo 400 000 Kč v případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny. Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč.

Zákon rozlišuje, zda se jedná o pomůcku do nebo přes 24 000 Kč. Speciální úprava platí pro motorová vozidla.

Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 24 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Pokud osoba žádá o příspěvek na několik pomůcek najednou v celkové výši nepřesahující 24 000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout i v případě, že je příjem osoby a příjem s ní společně posuzovaných osob vyšší než 8násobek životního minima.

U pomůcky dražší než 24 000 Kč je spoluúčast žadatele 10 % z ceny pomůcky, pokud ale daný člověk nemá dostatek peněz na zaplacení spoluúčasti, může Úřad práce jeho situaci posoudit a spoluúčast snížit na minimálně 1 000 Kč.

Výše příspěvku na motorové vozidlo se stanovuje individuálně podle toho, jak se osoba přepravuje, z jakého důvodu, jak často a také podle příjmu osoby nebo společně posuzovaných osob a dle celkových sociálních a majetkových poměrů.

Dokumenty potřebné k podání žádosti o příspěvek můžete vyplnit online zde.

Zdroj: foto-Pixabay

16.2.2017 | Michaela Votočková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky