hřbitov
Úřady

Vyplácení příspěvku na pohřeb

Pohřebné je dávka vyplácena ze systému státní sociální podpory. Jedná se o jednorázovou dávku, která pomáhá uhradit náklady spojené s pohřbem. Výplata dávky nezávisí na příjmu žadatele a je poskytována všem žadatelům ve stejné výši.

Komu je dávka určena?

Pohřebné je určeno tomu, kdo vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Za nezaopatřené dítě se považuje také student do 26 let. Pohřebné se vyplácí i v případech, kdy se narodí dítě mrtvé.

Jaká je výše dávky?

Výše pohřebného činí 5 000 Kč. O pohřebné lze žádat i zpětně, maximálně nejpozději do 1 roku ode dne pohřbení.

Jak o dávku požádat?

Pohřebné vyplácí Úřad práce, kam se zároveň podávají žádosti. Tiskopis můžete vyplnit online nebo přímo na kontaktním pracovišti Úřadu práce. Spolu s formulářem je nutné doložit:

  • průkaz totožnosti žadatele,
  • rodný list nebo jiný doklad stvrzující, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte,
  • potvrzení o studiu,
  • fakturu za vypravení pohřbu,
  • úmrtní list zesnulé osoby,
  • doklad o zaplacení nákladů spojených s vypravením pohřbu,
  • doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení.

Jaké jsou podmínky pro vyplacení dávky?

Pro nárok na dávku je třeba splnit dvě podmínky. Žadatel musí mít trvalý pobyt a bydliště na území České republiky a zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky.

Pohřeb a volno v zaměstnání

V souvislosti s pohřbem máte nárok na placené volno. Pokud zemře manžel, manželka, druh, družka nebo dítě, máte nárok na 3 dny placeného volna. V případě úmrtí rodiče, sourozence, prarodiče, vnuka, vnučky, zetě, snachy nebo švagra, máte nárok na 1 den placeného volna. Pokud zařizujete pohřeb, máte nárok na jeden den navíc.

Nárok na pohřebné vzniká pouze těm, kdo vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. V jiných případech na dávku nevzniká nárok.

Zdroj: foto-pixabay

2.7.2018 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme