příspěvek
Úřady

Příspěvek v hmotné nouzi

Co je příspěvek v hmotné nouzi?

Příspěvek je poskytován osobám s nedostatečnými příjmy. Jedná se o opatření, kterým Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. Pomoc v hmotné nouzi zahrnuje příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc.

Kdo je v hmotné nouzi?

V hmotné nouzi je osoba nebo rodina, která nemá dostatečné příjmy a jejich celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Zároveň si osoba či rodina nemůže pomoc vlastním přičiněním, tj. například prodejem části majetku.

Kdo není v hmotné nouzi?

V hmotné nouzi není osoba:

 • která se nesnaží zvýšit příjem vlastním přičiněním
 • není zaměstnancem, živnostníkem a ani není registrovaná na Úřadu práce, případně osoba, která je v pracovním vztahu, ale nemá z něj příjem
 • které byla uložena sankce za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte
 • ve výkonu trestu nebo ve vazbě

Kde a jak se příspěvek vyřizuje?

Příspěvek se vyřizuje na sociálních odborech pověřených obecních či městských úřadů dle místa trvalého bydliště žadatele. Formuláře k vyplnění obdržíte na úřadě. Formulář si také můžete vyplnit přes internet zde, vytisknout a donést na úřad osobně. Stačí vybrat příslušný formulář z nabídky vlevo.

Příspěvek na živobytí

Příspěvek je určen na úhradu základních životních potřeb kromě nákladů na bydlení, např. úhrada stravy, oblečení, dopravy, vzdělání. Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě nebo rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby nebo rodiny částky živobytí. Částky živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima. Částka je stanovena pro každou osobu individuálně. U dospělé osoby činí částku živobytí nejméně částka existenčního minima, tj. 2 200 Kč, při splnění dalších podmínek může částka dosáhnout životního minima, tj. u jednotlivce 3 410 Kč.

Částka se navyšuje, pokud zdravotní stav osoby vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování (na základě rozhodnutí lékaře).

Doplatek na bydlení

Pokud osobě nebo rodině nestačí vlastní příjmy včetně příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory k uhrazení nákladů na bydlení, mohou požádat o doplatek na bydlení. Dávka je poskytovaná vlastníku užívajícímu byt nebo osobě, která užívá byt na základě smlouvy či rozhodnutí. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení nákladů na bydlení (tj. nájmu, poplatky za energie) zůstala osobě či rodině částka živobytí.

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc je poskytovaná osobám, které se ocitnou v situacích, které je třeba bezodkladně řešit. Stát stanovil 6 takových situací:

 • Nejsou plněny podmínky pro poskytnutí opakovaných dávek, ale v případě neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima).
 • Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.) Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 51 150 Kč.
 • Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového výdaje.
 • Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč.
 • Nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí.
 • Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč.
 • Ohrožení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob vracejících se z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1000 Kč.
 • V průběhu roku může být poskytnuta opakovaně, součet však nesmí překročit 4násobek částky životního minima jednotlivce, tj. maximálně částku 13 640 Kč.

Podrobné informace o příspěvcích naleznete na stránkách MPSV.

Zdroj: text-MPSV, foto-Pixabay

24.2.2017 | Michaela Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky