Medvídek
Úřady

Jaké platí podmínky pro nemocenské?

Dávka nemocenské je vyplácena ze systému nemocenského pojištění. Základní podmínkou nároku je povinná účast na tomto pojištění. Smyslem je pomoci jedinci při ztrátě příjmu z důvodu např. dočasné pracovní neschopnosti nebo úrazu.

Účast na nemocenském pojištění

Nemocenského pojištění se zaměstnanci účastní povinně. Naopak osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) mohou do systému nemocenského pojištění přispívat dobrovolně.  U zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce, vzniká povinná účast na nemocenském pojištění v případě, že pracuje na území ČR a měsíční příjem přesáhl 10 000 Kč měsíčně a u zaměstnance pracujícího na dohodu o pracovní činnosti, jehož příjem přesáhl 2500 Kč měsíčně.

Výplata dávky

Nemocenské se vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Prvních 14 dní, resp. 4. až 14. den hradí zaměstnavatel. Dávka se vyplácí maximálně po dobu 380 dní. Pokud je prognóza, že se zdravotní stav nezlepší a jeho vlivem nebude moc jedinec pracovat, vzniká nárok na invalidní důchod. Aby měli OSVČ nárok na dávku, je třeba, aby byli účastni na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Dávka je vyplácena okresní správou sociálního zabezpečení a vyplácí se za kalendářní dny.

Výše dávky

Výchozím údajem pro výpočet nemocenského je denní vyměřovací základ, který se dále redukuje. Výše nemocenského činí:

  • 60 % denního vyměřovacího základu od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti do 30. kalendářního dne dočasně pracovní neschopnosti,
  • 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti do 60. kalendářního dne dočasně pracovní neschopnosti,
  • 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne dočasné pracovní

Nemocenské se stanoví z denního vyměřovacího základu, který se zjistí tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období (zpravidla 12 kalendářních měsíců před měsícem, kdy vznikl nárok na nemocenskou) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Výši nemocenského si můžete spočítat na kalkulačce.

Uplatnění nároku na dávku

Zaměstnanec předá žádost o dávku, kterou obdrží od svého lékaře, svému zaměstnavateli. Ten ji spolu s dalšími podklady odešle na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

Vycházky v době pracovní neschopnosti

Na „neschopence“ musíte dodržovat zejména povinnost zdržovat se v době pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek. Vycházky může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného člověka a který nenarušuje stanovený léčebný režim. Lékař může vycházky povolit v celkovém rozsahu nejvýše 6 hodin denně, a to v době od 7 do 19 hodin. Ošetřující lékař přitom musí vymezit konkrétní časový úsek těchto vycházek, přičemž může určit i více časových úseků (v celkovém rozsahu šesti hodin denně). Výjimečně může ošetřující lékař povolit, aby si pevně stanovenou dobu vycházek nemocný volil sám dle svého aktuálního zdravotního stavu tzv. vycházky bez omezení. Např. mimořádně náročný léčebný plán, intenzivní léčba, atd. V tomto případě však může váš ošetřující lékař postupovat pouze na základě vaší žádosti a jen po předchozím písemném souhlasu od správy sociálního zabezpečení, (o tento souhlas žádá sám ošetřující lékař.) Tento individuální režim vycházek vám může lékař povolit nejvýše na dobu tří měsíců s tím, že takto lze vycházky povolit i opakovaně. Změnit místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti smíte pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře. Porušení režimu vycházek v době pracovní neschopnosti do 14. dne včetně řeší zaměstnavatel.

Možný postih:

  • snížení nebo odebrání náhrady mzdy,
  • výpověď z práce.

Porušení režimu vycházek v době pracovní neschopnosti od 15. dne řeší ČSSZ. Možný postih:

  • krácení nebo odnětí nemocenské dávky,
  • pokud již byla nemocenská vyplacena, jste povinni ji vrátit,
  • vyřazení z evidence Úřadu práce (pokud jste evidován).

Výplata nemocenského

Všechny dávky nemocenského pojištění vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, a to bankovním převodem na účet v bance nebo poštovní poukázkou (od 15. dne nemoci).
Prvních 14 dnů vám bude proplacena nemocenská formou náhrady mzdy od vašeho zaměstnavatele.

Další informace o dávkách získáte na adrese: www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/

Zdroj:foto-pixabay

11.6.2018 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky