OZZ
Úřady

Poradíme si ….. s pojmem OZZ

Se zkratkou OZP jste se již mnohokrát setkali. Je to osoba se zdravotním postižením. Ale co znamená OZZ ? Dále vám vysvětlíme základní rozdíly.

Osoby se zdravotním postižením  jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány (dle ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti):

 1. invalidními ve třetím stupni,
 2. invalidními v prvním nebo druhém stupni,
 3. zdravotně znevýhodněnými.

Osoby zdravotně znevýhodněné jsou specifickou skupinou osob se zdravotním postižením, nejsou invalidní, ale dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jim omezuje schopnost pracovního uplatnění.

Osoby zdravotně znevýhodněné

Jako osoba zdravotně znevýhodněná (dále jen “OZZ”) je uznán občan, který má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale jeho schopnost být nebo zůstat pracovně začleněný, vykonávat dosavadní povolání nebo využívat dosavadní kvalifikaci či získat novou, je podstatně omezena.

Příčinou tohoto omezení je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který má podle poznatků lékařské vědy trvat déle než 1 rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění. Kritéria jsou uvedena v právních předpisech (zejména v ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Žádost o status OZZ může podat občan ČR starší 15 let, jenž ukončil povinnou školní docházku, ale i cizinec, který v České republice pracuje. Osoba mladší 15 let nebo osoba, která neukončila povinnou školní docházku, je v řízení zastoupena zákonným zástupcem.

Status OZZ lze vyřídit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno.

Co možná nevíte ?

 • Status OZZ slouží pouze pro zvýšení možnosti na uplatnění na pracovním trhu pro lehce postižené lidi, kteří jsou OZZ. Z toho důvodu si zaměstnavatel který zaměstnává OZZ může zažádat o příspěvek na zaměstnávání OZZ od Úřadu práce.
 • Občan, jemuž bude přiznán status OZZ, tímto aktem nezíská žádný nárok na poskytování peněžního příspěvku či dávky.
 • Pokud je osoba se statusem OZZ v evidenci úřadu práce, má nárok na bezplatnou poradenskou činnost zaměřenou na volbu zaměstnání nebo na teoretickou a praktickou přípravu pro výkon vhodného zaměstnání apod.
 • Status OZZ nemůže získat osoba, u které probíhá řízení o přiznání invalidního důchodu, nebo osoba, která již byla uznána invalidní v jakémkoliv stupni invalidity.
 • Doba platnosti statusu OZZ se stanoví zpravidla na 3–5 let, může být však stanovena i na dobu neurčitou.
 • Status OZZ se automaticky neobnovuje, občan o něj musí znovu požádat.
 • O statusu OZZ nelze rozhodovat zpětně.

Na co si dát pozor?

 • Uznání invalidity nebo statusu OZZ neznamená, že se osoba automaticky stane držitelem průkazu OZP přiznávaného dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (průkazy TP, ZTP a ZTP/P).

Jaké příspěvky může dostat zaměstnavatel, pokud zaměstná OZZ?

Pokud zaměstnavatel přijme osobu zdravotně znevýhodněnou, může mu ÚP ČR poskytnout níže uvedené příspěvky:

Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa

 • určen na pořízení potřebného vybavení zřizovaného pracovního místa
 • podmínkou je, že pracovní místo musí být obsazeno minimálně tři roky
 • výše příspěvku se odvíjí statusu zaměstnance – OZZ, osoby invalidní (stupeň I, II nebo III) nebo osoby s těžším zdravotním postižením – počtu takovýchto zaměstnanců v dané organizaci a aktuální výše průměrné mzdy v národním hosp. za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku

Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na chráněném pracovním místě

 • podmínkou je, že zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, a zároveň splňuje podmínku, že tito zaměstnanci pracují na chráněných pracovních místech
 • poté vzniká zaměstnavateli nárok na refundaci 75 % skutečně vynaložených nákladů na tyto zaměstnance – jejich mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění
 • maximálně výše příspěvku na tyto zaměstnance se odvíjí jejich statusu – OZZ, osoby invalidní (stupeň I, II nebo III) nebo osoby s těžším zdravotním postižením – a délky jejich pracovního poměru v dané organizaci

Zdroj: foto-Pixabay, text-časopis Můžeš

3.10.2016 | Petra Votočková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky